ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظفر روستایی، مقصود حسنپور حسنی، حسن اسماعیل زاد، داود صادق زاده، بهزاد صادق زاده، عارف امیری، رسول اسلامی، رضا رضایی، صابر گلکاری، کاظم سلیمانی، غلامرضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، (1393). باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(4)، 233-242. magiran.com/p1567700
M. Rostaii , M. Hassanpour Hosni, H. Esmailzad, D. Sadeghzadeh, B. Sadeghzadeh, A. Amiri, R. Eslami, R. Rezaii, S. Golkari, K. Soleimani, Ghr. Abedi Asl, E. Rohi, H. Pashapour, R. Haghparast, M. Aghaee, (2015). Baran a New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(4), 233-242. magiran.com/p1567700
مظفر روستایی، مقصود حسنپور حسنی، حسن اسماعیل زاد، داود صادق زاده، بهزاد صادق زاده، عارف امیری، رسول اسلامی، رضا رضایی، صابر گلکاری، کاظم سلیمانی، غلامرضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1393؛ 3(4): 233-242. magiran.com/p1567700
M. Rostaii , M. Hassanpour Hosni, H. Esmailzad, D. Sadeghzadeh, B. Sadeghzadeh, A. Amiri, R. Eslami, R. Rezaii, S. Golkari, K. Soleimani, Ghr. Abedi Asl, E. Rohi, H. Pashapour, R. Haghparast, M. Aghaee, Baran a New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2015; 3(4): 233-242. magiran.com/p1567700
مظفر روستایی، مقصود حسنپور حسنی، حسن اسماعیل زاد، داود صادق زاده، بهزاد صادق زاده، عارف امیری، رسول اسلامی، رضا رضایی، صابر گلکاری، کاظم سلیمانی، غلامرضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، "باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 3، شماره 4 (1393): 233-242. magiran.com/p1567700
M. Rostaii , M. Hassanpour Hosni, H. Esmailzad, D. Sadeghzadeh, B. Sadeghzadeh, A. Amiri, R. Eslami, R. Rezaii, S. Golkari, K. Soleimani, Ghr. Abedi Asl, E. Rohi, H. Pashapour, R. Haghparast, M. Aghaee, "Baran a New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 3, no.4 (2015): 233-242. magiran.com/p1567700
مظفر روستایی، مقصود حسنپور حسنی، حسن اسماعیل زاد، داود صادق زاده، بهزاد صادق زاده، عارف امیری، رسول اسلامی، رضا رضایی، صابر گلکاری، کاظم سلیمانی، غلامرضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، (1393). 'باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3(4)، صص.233-242. magiran.com/p1567700
M. Rostaii , M. Hassanpour Hosni, H. Esmailzad, D. Sadeghzadeh, B. Sadeghzadeh, A. Amiri, R. Eslami, R. Rezaii, S. Golkari, K. Soleimani, Ghr. Abedi Asl, E. Rohi, H. Pashapour, R. Haghparast, M. Aghaee, (2015). 'Baran a New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3(4), pp.233-242. magiran.com/p1567700
مظفر روستایی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ حسن اسماعیل زاد؛ داود صادق زاده؛ بهزاد صادق زاده؛ عارف امیری؛ رسول اسلامی؛ رضا رضایی؛ صابر گلکاری؛ کاظم سلیمانی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ ابراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ رضا حق پرست؛ مصطفی آقایی. "باران، رقم جدید گندم نان زمستانه برای کاشت در دیمزارهای مناطق سرد و معتدل کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 3 ،4 ، 1393، 233-242. magiran.com/p1567700
M. Rostaii ; M. Hassanpour Hosni; H. Esmailzad; D. Sadeghzadeh; B. Sadeghzadeh; A. Amiri; R. Eslami; R. Rezaii; S. Golkari; K. Soleimani; Ghr. Abedi Asl; E. Rohi; H. Pashapour; R. Haghparast; M. Aghaee. "Baran a New Winter Bread Wheat Cultivar for Dryland Condition in Cold and Moderate Regions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 3, 4, 2015, 233-242. magiran.com/p1567700
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال