ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود قدسی، مجتبی وهاب زاده، محمود ناظری، منوچهر خدارحمی، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، حمید تجلی، (1392). سناباد، رقم چاودم مناسب کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(2)، 143-153. magiran.com/p1567728
Masoud Ghodsi , Mojtaba Vahabzadeh, Mohmood Nazeri, Manochehr Khodarahmi, Marefat Ghasemi, Shir Ali Koohkan, Hamid Tajalli, (2013). Sanabad, A New Triticale Cultivar Suitable for Temperate and Cold-Temperate Regions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(2), 143-153. magiran.com/p1567728
مسعود قدسی، مجتبی وهاب زاده، محمود ناظری، منوچهر خدارحمی، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، حمید تجلی، سناباد، رقم چاودم مناسب کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1392؛ 2(2): 143-153. magiran.com/p1567728
Masoud Ghodsi , Mojtaba Vahabzadeh, Mohmood Nazeri, Manochehr Khodarahmi, Marefat Ghasemi, Shir Ali Koohkan, Hamid Tajalli, Sanabad, A New Triticale Cultivar Suitable for Temperate and Cold-Temperate Regions of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2013; 2(2): 143-153. magiran.com/p1567728
مسعود قدسی، مجتبی وهاب زاده، محمود ناظری، منوچهر خدارحمی، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، حمید تجلی، "سناباد، رقم چاودم مناسب کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2، شماره 2 (1392): 143-153. magiran.com/p1567728
Masoud Ghodsi , Mojtaba Vahabzadeh, Mohmood Nazeri, Manochehr Khodarahmi, Marefat Ghasemi, Shir Ali Koohkan, Hamid Tajalli, "Sanabad, A New Triticale Cultivar Suitable for Temperate and Cold-Temperate Regions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 2, no.2 (2013): 143-153. magiran.com/p1567728
مسعود قدسی، مجتبی وهاب زاده، محمود ناظری، منوچهر خدارحمی، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن، حمید تجلی، (1392). 'سناباد، رقم چاودم مناسب کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(2)، صص.143-153. magiran.com/p1567728
Masoud Ghodsi , Mojtaba Vahabzadeh, Mohmood Nazeri, Manochehr Khodarahmi, Marefat Ghasemi, Shir Ali Koohkan, Hamid Tajalli, (2013). 'Sanabad, A New Triticale Cultivar Suitable for Temperate and Cold-Temperate Regions of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(2), pp.143-153. magiran.com/p1567728
مسعود قدسی؛ مجتبی وهاب زاده؛ محمود ناظری؛ منوچهر خدارحمی؛ معرفت قاسمی؛ شیرعلی کوهکن؛ حمید تجلی. "سناباد، رقم چاودم مناسب کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2 ،2 ، 1392، 143-153. magiran.com/p1567728
Masoud Ghodsi ; Mojtaba Vahabzadeh; Mohmood Nazeri; Manochehr Khodarahmi; Marefat Ghasemi; Shir Ali Koohkan; Hamid Tajalli. "Sanabad, A New Triticale Cultivar Suitable for Temperate and Cold-Temperate Regions of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2, 2, 2013, 143-153. magiran.com/p1567728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال