ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مظفر روستایی ، داوود صادق زاده اهری، مقصود حسنپور حسنی، اسماعیل زادحسن، رضا رضایی، رسول اسلامی، غلامرضا عابدی اصل، کاظم سلیمانی، ایراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، امیرقلی سنجری، علی حسامی، کوروش نادر محمودی، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، (1392). تک- آب، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم سرد کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(3)، 177-186. magiran.com/p1567746
Mozafar Roostaei , Davood Sadegzade, Ahari, Maghsoud Hasanpoor, Hosni, Esmail Zadhasan, Reza Rezaei, Rasool Eslami, Gholam Reza Abediasl, Kazem Soleimani, Ebrahim Roohi, Hoshang Pashapour, Amir Gholi Sanjari, Ali Hesami, Korosh Nader Mahmoodi, Reza Haghparast, Mostafa Aghaee, (2013). Tak-Ab, a New Winter Bread Wheat Cultivar for Supplementary Irrigation Conditions in Cold Dryland Areas of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(3), 177-186. magiran.com/p1567746
مظفر روستایی ، داوود صادق زاده اهری، مقصود حسنپور حسنی، اسماعیل زادحسن، رضا رضایی، رسول اسلامی، غلامرضا عابدی اصل، کاظم سلیمانی، ایراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، امیرقلی سنجری، علی حسامی، کوروش نادر محمودی، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، تک- آب، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم سرد کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1392؛ 2(3): 177-186. magiran.com/p1567746
Mozafar Roostaei , Davood Sadegzade, Ahari, Maghsoud Hasanpoor, Hosni, Esmail Zadhasan, Reza Rezaei, Rasool Eslami, Gholam Reza Abediasl, Kazem Soleimani, Ebrahim Roohi, Hoshang Pashapour, Amir Gholi Sanjari, Ali Hesami, Korosh Nader Mahmoodi, Reza Haghparast, Mostafa Aghaee, Tak-Ab, a New Winter Bread Wheat Cultivar for Supplementary Irrigation Conditions in Cold Dryland Areas of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2013; 2(3): 177-186. magiran.com/p1567746
مظفر روستایی ، داوود صادق زاده اهری، مقصود حسنپور حسنی، اسماعیل زادحسن، رضا رضایی، رسول اسلامی، غلامرضا عابدی اصل، کاظم سلیمانی، ایراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، امیرقلی سنجری، علی حسامی، کوروش نادر محمودی، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، "تک- آب، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم سرد کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2، شماره 3 (1392): 177-186. magiran.com/p1567746
Mozafar Roostaei , Davood Sadegzade, Ahari, Maghsoud Hasanpoor, Hosni, Esmail Zadhasan, Reza Rezaei, Rasool Eslami, Gholam Reza Abediasl, Kazem Soleimani, Ebrahim Roohi, Hoshang Pashapour, Amir Gholi Sanjari, Ali Hesami, Korosh Nader Mahmoodi, Reza Haghparast, Mostafa Aghaee, "Tak-Ab, a New Winter Bread Wheat Cultivar for Supplementary Irrigation Conditions in Cold Dryland Areas of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 2, no.3 (2013): 177-186. magiran.com/p1567746
مظفر روستایی ، داوود صادق زاده اهری، مقصود حسنپور حسنی، اسماعیل زادحسن، رضا رضایی، رسول اسلامی، غلامرضا عابدی اصل، کاظم سلیمانی، ایراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، امیرقلی سنجری، علی حسامی، کوروش نادر محمودی، رضا حق پرست، مصطفی آقایی، (1392). 'تک- آب، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم سرد کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(3)، صص.177-186. magiran.com/p1567746
Mozafar Roostaei , Davood Sadegzade, Ahari, Maghsoud Hasanpoor, Hosni, Esmail Zadhasan, Reza Rezaei, Rasool Eslami, Gholam Reza Abediasl, Kazem Soleimani, Ebrahim Roohi, Hoshang Pashapour, Amir Gholi Sanjari, Ali Hesami, Korosh Nader Mahmoodi, Reza Haghparast, Mostafa Aghaee, (2013). 'Tak-Ab, a New Winter Bread Wheat Cultivar for Supplementary Irrigation Conditions in Cold Dryland Areas of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(3), pp.177-186. magiran.com/p1567746
مظفر روستایی ؛ داوود صادق زاده اهری؛ مقصود حسنپور حسنی؛ اسماعیل زادحسن؛ رضا رضایی؛ رسول اسلامی؛ غلامرضا عابدی اصل؛ کاظم سلیمانی؛ ایراهیم روحی؛ هوشنگ پاشاپور؛ امیرقلی سنجری؛ علی حسامی؛ کوروش نادر محمودی؛ رضا حق پرست؛ مصطفی آقایی. "تک- آب، رقم جدید گندم نان برای کاشت در شرایط آبیاری تکمیلی در مناطق دیم سرد کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2 ،3 ، 1392، 177-186. magiran.com/p1567746
Mozafar Roostaei ; Davood Sadegzade; Ahari; Maghsoud Hasanpoor; Hosni; Esmail Zadhasan; Reza Rezaei; Rasool Eslami; Gholam Reza Abediasl; Kazem Soleimani; Ebrahim Roohi; Hoshang Pashapour; Amir Gholi Sanjari; Ali Hesami; Korosh Nader Mahmoodi; Reza Haghparast; Mostafa Aghaee. "Tak-Ab, a New Winter Bread Wheat Cultivar for Supplementary Irrigation Conditions in Cold Dryland Areas of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2, 3, 2013, 177-186. magiran.com/p1567746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال