ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
همایون کانونی، یدالله فرایدی، سید حسین صباغ پور، داوود صادق زاده اهری، محمدرضا شهاب، مسعود کامل، علی سعید، علی اکبر محمودی، پیام پزشکپور، خشنود نورالهی، مقصود حسنپور حسنی، محسن مهدیه، سامان بهرامی کمانگر، فرشید محمودی، (1392). سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(4)، 265-276. magiran.com/p1567751
Homayon Kanouni , Yadollah Farayedi, Seyed Hosein Sabaghpour, Davood Sadeghzadeh, Ahari, Mohammad Reza Shahab, Masoud Kamel, Ali Saeid, Ali Akbar Mahmoodi, Payam Pezeshkpour, Khoshnood Norollahi, Maghsoud Hasanpour, Hosni, Mohsen Mahdie, Saman Bahrami Kamangir, Farshid Mahmoodi, (2014). Saral, New Chickpea Variety to Expand Autumn Sowing in Highland Cold Areas of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(4), 265-276. magiran.com/p1567751
همایون کانونی، یدالله فرایدی، سید حسین صباغ پور، داوود صادق زاده اهری، محمدرضا شهاب، مسعود کامل، علی سعید، علی اکبر محمودی، پیام پزشکپور، خشنود نورالهی، مقصود حسنپور حسنی، محسن مهدیه، سامان بهرامی کمانگر، فرشید محمودی، سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1392؛ 2(4): 265-276. magiran.com/p1567751
Homayon Kanouni , Yadollah Farayedi, Seyed Hosein Sabaghpour, Davood Sadeghzadeh, Ahari, Mohammad Reza Shahab, Masoud Kamel, Ali Saeid, Ali Akbar Mahmoodi, Payam Pezeshkpour, Khoshnood Norollahi, Maghsoud Hasanpour, Hosni, Mohsen Mahdie, Saman Bahrami Kamangir, Farshid Mahmoodi, Saral, New Chickpea Variety to Expand Autumn Sowing in Highland Cold Areas of Iran, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2014; 2(4): 265-276. magiran.com/p1567751
همایون کانونی، یدالله فرایدی، سید حسین صباغ پور، داوود صادق زاده اهری، محمدرضا شهاب، مسعود کامل، علی سعید، علی اکبر محمودی، پیام پزشکپور، خشنود نورالهی، مقصود حسنپور حسنی، محسن مهدیه، سامان بهرامی کمانگر، فرشید محمودی، "سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2، شماره 4 (1392): 265-276. magiran.com/p1567751
Homayon Kanouni , Yadollah Farayedi, Seyed Hosein Sabaghpour, Davood Sadeghzadeh, Ahari, Mohammad Reza Shahab, Masoud Kamel, Ali Saeid, Ali Akbar Mahmoodi, Payam Pezeshkpour, Khoshnood Norollahi, Maghsoud Hasanpour, Hosni, Mohsen Mahdie, Saman Bahrami Kamangir, Farshid Mahmoodi, "Saral, New Chickpea Variety to Expand Autumn Sowing in Highland Cold Areas of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 2, no.4 (2014): 265-276. magiran.com/p1567751
همایون کانونی، یدالله فرایدی، سید حسین صباغ پور، داوود صادق زاده اهری، محمدرضا شهاب، مسعود کامل، علی سعید، علی اکبر محمودی، پیام پزشکپور، خشنود نورالهی، مقصود حسنپور حسنی، محسن مهدیه، سامان بهرامی کمانگر، فرشید محمودی، (1392). 'سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2(4)، صص.265-276. magiran.com/p1567751
Homayon Kanouni , Yadollah Farayedi, Seyed Hosein Sabaghpour, Davood Sadeghzadeh, Ahari, Mohammad Reza Shahab, Masoud Kamel, Ali Saeid, Ali Akbar Mahmoodi, Payam Pezeshkpour, Khoshnood Norollahi, Maghsoud Hasanpour, Hosni, Mohsen Mahdie, Saman Bahrami Kamangir, Farshid Mahmoodi, (2014). 'Saral, New Chickpea Variety to Expand Autumn Sowing in Highland Cold Areas of Iran', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(4), pp.265-276. magiran.com/p1567751
همایون کانونی؛ یدالله فرایدی؛ سید حسین صباغ پور؛ داوود صادق زاده اهری؛ محمدرضا شهاب؛ مسعود کامل؛ علی سعید؛ علی اکبر محمودی؛ پیام پزشکپور؛ خشنود نورالهی؛ مقصود حسنپور حسنی؛ محسن مهدیه؛ سامان بهرامی کمانگر؛ فرشید محمودی. "سارال، رقمی جدید برای توسعه کشت پاییزه نخود در مناطق دیم سردسیر کشور". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 2 ،4 ، 1392، 265-276. magiran.com/p1567751
Homayon Kanouni ; Yadollah Farayedi; Seyed Hosein Sabaghpour; Davood Sadeghzadeh; Ahari; Mohammad Reza Shahab; Masoud Kamel; Ali Saeid; Ali Akbar Mahmoodi; Payam Pezeshkpour; Khoshnood Norollahi; Maghsoud Hasanpour; Hosni; Mohsen Mahdie; Saman Bahrami Kamangir; Farshid Mahmoodi. "Saral, New Chickpea Variety to Expand Autumn Sowing in Highland Cold Areas of Iran", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2, 4, 2014, 265-276. magiran.com/p1567751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال