ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Leila Ghelichi, Mohammad Taghi Joghataei, Shohreh Jalaie, Noureddin Nakhostin, Ansari, Bijan Forogh, Masoud Mehrpour, (2016). A single-subject study to evaluate ‎the inhibitory repetitive transcranial ‎magnetic stimulation combined ‎with traditional dysphagia‎ therapy in patients with‎ post-stroke dysphagia, Current Journal of Neurology, 15(52), 140-145. magiran.com/p1567830
Leila Ghelichi, Mohammad Taghi Joghataei, Shohreh Jalaie, Noureddin Nakhostin, Ansari, Bijan Forogh, Masoud Mehrpour, A single-subject study to evaluate ‎the inhibitory repetitive transcranial ‎magnetic stimulation combined ‎with traditional dysphagia‎ therapy in patients with‎ post-stroke dysphagia, Current Journal of Neurology, 2016; 15(52): 140-145. magiran.com/p1567830
Leila Ghelichi, Mohammad Taghi Joghataei, Shohreh Jalaie, Noureddin Nakhostin, Ansari, Bijan Forogh, Masoud Mehrpour, "A single-subject study to evaluate ‎the inhibitory repetitive transcranial ‎magnetic stimulation combined ‎with traditional dysphagia‎ therapy in patients with‎ post-stroke dysphagia", Current Journal of Neurology 15, no.52 (2016): 140-145. magiran.com/p1567830
Leila Ghelichi, Mohammad Taghi Joghataei, Shohreh Jalaie, Noureddin Nakhostin, Ansari, Bijan Forogh, Masoud Mehrpour, (2016). 'A single-subject study to evaluate ‎the inhibitory repetitive transcranial ‎magnetic stimulation combined ‎with traditional dysphagia‎ therapy in patients with‎ post-stroke dysphagia', Current Journal of Neurology, 15(52), pp.140-145. magiran.com/p1567830
Leila Ghelichi; Mohammad Taghi Joghataei; Shohreh Jalaie; Noureddin Nakhostin; Ansari; Bijan Forogh; Masoud Mehrpour. "A single-subject study to evaluate ‎the inhibitory repetitive transcranial ‎magnetic stimulation combined ‎with traditional dysphagia‎ therapy in patients with‎ post-stroke dysphagia", Current Journal of Neurology, 15, 52, 2016, 140-145. magiran.com/p1567830
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال