ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد نظریان فیروزآبادی، (1393). دستورزی بیوسنتز نشاسته و تولید بیوپلیمر در گیاهان (مقاله مروری)، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1(2)، 1. magiran.com/p1567838
Farhad Nazarian, Firouzabadi, (2015). Manipulation of Starch Biosynthasis and In Planta Biopolymer Production (Review Article), Journal of Plant Genetic Research, 1(2), 1. magiran.com/p1567838
فرهاد نظریان فیروزآبادی، دستورزی بیوسنتز نشاسته و تولید بیوپلیمر در گیاهان (مقاله مروری). مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1393؛ 1(2): 1. magiran.com/p1567838
Farhad Nazarian, Firouzabadi, Manipulation of Starch Biosynthasis and In Planta Biopolymer Production (Review Article), Journal of Plant Genetic Research, 2015; 1(2): 1. magiran.com/p1567838
فرهاد نظریان فیروزآبادی، "دستورزی بیوسنتز نشاسته و تولید بیوپلیمر در گیاهان (مقاله مروری)"، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 1، شماره 2 (1393): 1. magiran.com/p1567838
Farhad Nazarian, Firouzabadi, "Manipulation of Starch Biosynthasis and In Planta Biopolymer Production (Review Article)", Journal of Plant Genetic Research 1, no.2 (2015): 1. magiran.com/p1567838
فرهاد نظریان فیروزآبادی، (1393). 'دستورزی بیوسنتز نشاسته و تولید بیوپلیمر در گیاهان (مقاله مروری)'، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1(2)، صص.1. magiran.com/p1567838
Farhad Nazarian, Firouzabadi, (2015). 'Manipulation of Starch Biosynthasis and In Planta Biopolymer Production (Review Article)', Journal of Plant Genetic Research, 1(2), pp.1. magiran.com/p1567838
فرهاد نظریان فیروزآبادی. "دستورزی بیوسنتز نشاسته و تولید بیوپلیمر در گیاهان (مقاله مروری)". مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1 ،2 ، 1393، 1. magiran.com/p1567838
Farhad Nazarian; Firouzabadi. "Manipulation of Starch Biosynthasis and In Planta Biopolymer Production (Review Article)", Journal of Plant Genetic Research, 1, 2, 2015, 1. magiran.com/p1567838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال