ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زریر سعیدی، مسعود اربابی، (1394). مقایسه تاثیر چند کنه کش در کنترل تراکم های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 2(2)، 73-83. magiran.com/p1567924
Saeidi Z., Arbabi M, (2016). Comparing the Effectiveness of Different Acaricides on the Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch., at Different Population Densities in Bean Fields of Lordegan Region, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2(2), 73-83. magiran.com/p1567924
زریر سعیدی، مسعود اربابی، مقایسه تاثیر چند کنه کش در کنترل تراکم های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1394؛ 2(2): 73-83. magiran.com/p1567924
Saeidi Z., Arbabi M, Comparing the Effectiveness of Different Acaricides on the Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch., at Different Population Densities in Bean Fields of Lordegan Region, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2016; 2(2): 73-83. magiran.com/p1567924
زریر سعیدی، مسعود اربابی، "مقایسه تاثیر چند کنه کش در کنترل تراکم های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 2، شماره 2 (1394): 73-83. magiran.com/p1567924
Saeidi Z., Arbabi M, "Comparing the Effectiveness of Different Acaricides on the Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch., at Different Population Densities in Bean Fields of Lordegan Region", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 2, no.2 (2016): 73-83. magiran.com/p1567924
زریر سعیدی، مسعود اربابی، (1394). 'مقایسه تاثیر چند کنه کش در کنترل تراکم های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 2(2)، صص.73-83. magiran.com/p1567924
Saeidi Z., Arbabi M, (2016). 'Comparing the Effectiveness of Different Acaricides on the Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch., at Different Population Densities in Bean Fields of Lordegan Region', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2(2), pp.73-83. magiran.com/p1567924
زریر سعیدی؛ مسعود اربابی. "مقایسه تاثیر چند کنه کش در کنترل تراکم های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch، در مزارع لوبیای منطقه لردگان". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 2 ،2 ، 1394، 73-83. magiran.com/p1567924
Saeidi Z.; Arbabi M. "Comparing the Effectiveness of Different Acaricides on the Control of Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch., at Different Population Densities in Bean Fields of Lordegan Region", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2, 2, 2016, 73-83. magiran.com/p1567924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال