ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد حیدری، سمیه رنجبر، (1393). مقایسه کارایی سه روش کاربرد حشره کش های مختلف در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama.)، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1(1)، 19-29. magiran.com/p1568052
Ahmad Heidari, Somaye Ranjbar, (2014). Evaluation of the Efficiency of Three Application Methods of Various Insecticides in the Control of Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri Kuwayama), Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 1(1), 19-29. magiran.com/p1568052
احمد حیدری، سمیه رنجبر، مقایسه کارایی سه روش کاربرد حشره کش های مختلف در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama.). نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1393؛ 1(1): 19-29. magiran.com/p1568052
Ahmad Heidari, Somaye Ranjbar, Evaluation of the Efficiency of Three Application Methods of Various Insecticides in the Control of Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri Kuwayama), Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2014; 1(1): 19-29. magiran.com/p1568052
احمد حیدری، سمیه رنجبر، "مقایسه کارایی سه روش کاربرد حشره کش های مختلف در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama.)"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 1، شماره 1 (1393): 19-29. magiran.com/p1568052
Ahmad Heidari, Somaye Ranjbar, "Evaluation of the Efficiency of Three Application Methods of Various Insecticides in the Control of Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri Kuwayama)", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 1, no.1 (2014): 19-29. magiran.com/p1568052
احمد حیدری، سمیه رنجبر، (1393). 'مقایسه کارایی سه روش کاربرد حشره کش های مختلف در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama.)'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1(1)، صص.19-29. magiran.com/p1568052
Ahmad Heidari, Somaye Ranjbar, (2014). 'Evaluation of the Efficiency of Three Application Methods of Various Insecticides in the Control of Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri Kuwayama)', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 1(1), pp.19-29. magiran.com/p1568052
احمد حیدری؛ سمیه رنجبر. "مقایسه کارایی سه روش کاربرد حشره کش های مختلف در کنترل پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri Kuwayama.)". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1 ،1 ، 1393، 19-29. magiran.com/p1568052
Ahmad Heidari; Somaye Ranjbar. "Evaluation of the Efficiency of Three Application Methods of Various Insecticides in the Control of Asian Citrus Psyllid (Diaphorina citri Kuwayama)", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 1, 1, 2014, 19-29. magiran.com/p1568052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال