ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله حسن زاده قورت تپه، رستم مرویی میلان، شیرین نیکو، غلامرضا خلیل زاده، (1392). تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(17)، 30-40. magiran.com/p1568072
Abdolah Hasan Zade Ghort Tape, Rostam Marvi Milan, Shirin Niko, Gholam Reza Khalilzade, (2013). Effect of Plant Density and Planting Date on Yield and Yield Components in two Varieties of Oily Helianthus Annuus L, Agricultural and Natural Resources Journal, 3(17), 30-40. magiran.com/p1568072
عبدالله حسن زاده قورت تپه، رستم مرویی میلان، شیرین نیکو، غلامرضا خلیل زاده، تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1392؛ 3(17): 30-40. magiran.com/p1568072
Abdolah Hasan Zade Ghort Tape, Rostam Marvi Milan, Shirin Niko, Gholam Reza Khalilzade, Effect of Plant Density and Planting Date on Yield and Yield Components in two Varieties of Oily Helianthus Annuus L, Agricultural and Natural Resources Journal, 2013; 3(17): 30-40. magiran.com/p1568072
عبدالله حسن زاده قورت تپه، رستم مرویی میلان، شیرین نیکو، غلامرضا خلیل زاده، "تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 3، شماره 17 (1392): 30-40. magiran.com/p1568072
Abdolah Hasan Zade Ghort Tape, Rostam Marvi Milan, Shirin Niko, Gholam Reza Khalilzade, "Effect of Plant Density and Planting Date on Yield and Yield Components in two Varieties of Oily Helianthus Annuus L", Agricultural and Natural Resources Journal 3, no.17 (2013): 30-40. magiran.com/p1568072
عبدالله حسن زاده قورت تپه، رستم مرویی میلان، شیرین نیکو، غلامرضا خلیل زاده، (1392). 'تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(17)، صص.30-40. magiran.com/p1568072
Abdolah Hasan Zade Ghort Tape, Rostam Marvi Milan, Shirin Niko, Gholam Reza Khalilzade, (2013). 'Effect of Plant Density and Planting Date on Yield and Yield Components in two Varieties of Oily Helianthus Annuus L', Agricultural and Natural Resources Journal, 3(17), pp.30-40. magiran.com/p1568072
عبدالله حسن زاده قورت تپه؛ رستم مرویی میلان؛ شیرین نیکو؛ غلامرضا خلیل زاده. "تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3 ،17 ، 1392، 30-40. magiran.com/p1568072
Abdolah Hasan Zade Ghort Tape; Rostam Marvi Milan; Shirin Niko; Gholam Reza Khalilzade. "Effect of Plant Density and Planting Date on Yield and Yield Components in two Varieties of Oily Helianthus Annuus L", Agricultural and Natural Resources Journal, 3, 17, 2013, 30-40. magiran.com/p1568072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال