ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم حسینی بای، مجید گلمحمدی، (1392). مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، 1-7. magiran.com/p1568084
Karim Hosseinibay, Majid Golmohamadi, (2013). The Study of Effects Drought Stress on Yield and Yield Components of Promising Lines of Wheat in Cold Regions, Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), 1-7. magiran.com/p1568084
کریم حسینی بای، مجید گلمحمدی، مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1392؛ 3(16): 1-7. magiran.com/p1568084
Karim Hosseinibay, Majid Golmohamadi, The Study of Effects Drought Stress on Yield and Yield Components of Promising Lines of Wheat in Cold Regions, Agricultural and Natural Resources Journal, 2013; 3(16): 1-7. magiran.com/p1568084
کریم حسینی بای، مجید گلمحمدی، "مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 3، شماره 16 (1392): 1-7. magiran.com/p1568084
Karim Hosseinibay, Majid Golmohamadi, "The Study of Effects Drought Stress on Yield and Yield Components of Promising Lines of Wheat in Cold Regions", Agricultural and Natural Resources Journal 3, no.16 (2013): 1-7. magiran.com/p1568084
کریم حسینی بای، مجید گلمحمدی، (1392). 'مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، صص.1-7. magiran.com/p1568084
Karim Hosseinibay, Majid Golmohamadi, (2013). 'The Study of Effects Drought Stress on Yield and Yield Components of Promising Lines of Wheat in Cold Regions', Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), pp.1-7. magiran.com/p1568084
کریم حسینی بای؛ مجید گلمحمدی. "مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امیدبخش گندم مناطق سرد". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3 ،16 ، 1392، 1-7. magiran.com/p1568084
Karim Hosseinibay; Majid Golmohamadi. "The Study of Effects Drought Stress on Yield and Yield Components of Promising Lines of Wheat in Cold Regions", Agricultural and Natural Resources Journal, 3, 16, 2013, 1-7. magiran.com/p1568084
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال