ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن شوکت فدایی، محمد خالدی، کاظم اینانلو، (1392). ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، 57-66. magiran.com/p1568085
Mohsen Shokat Fadaei, Mohammad Khaledi, Kazem Eenanlo, (2013). Evaluation Factors in the Success of Cooperatives Supply Needs Qazvin, Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), 57-66. magiran.com/p1568085
محسن شوکت فدایی، محمد خالدی، کاظم اینانلو، ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1392؛ 3(16): 57-66. magiran.com/p1568085
Mohsen Shokat Fadaei, Mohammad Khaledi, Kazem Eenanlo, Evaluation Factors in the Success of Cooperatives Supply Needs Qazvin, Agricultural and Natural Resources Journal, 2013; 3(16): 57-66. magiran.com/p1568085
محسن شوکت فدایی، محمد خالدی، کاظم اینانلو، "ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 3، شماره 16 (1392): 57-66. magiran.com/p1568085
Mohsen Shokat Fadaei, Mohammad Khaledi, Kazem Eenanlo, "Evaluation Factors in the Success of Cooperatives Supply Needs Qazvin", Agricultural and Natural Resources Journal 3, no.16 (2013): 57-66. magiran.com/p1568085
محسن شوکت فدایی، محمد خالدی، کاظم اینانلو، (1392). 'ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، صص.57-66. magiran.com/p1568085
Mohsen Shokat Fadaei, Mohammad Khaledi, Kazem Eenanlo, (2013). 'Evaluation Factors in the Success of Cooperatives Supply Needs Qazvin', Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), pp.57-66. magiran.com/p1568085
محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی؛ کاظم اینانلو. "ارزیابی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی تامین نیاز دامداران استان قزوین". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3 ،16 ، 1392، 57-66. magiran.com/p1568085
Mohsen Shokat Fadaei; Mohammad Khaledi; Kazem Eenanlo. "Evaluation Factors in the Success of Cooperatives Supply Needs Qazvin", Agricultural and Natural Resources Journal, 3, 16, 2013, 57-66. magiran.com/p1568085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال