ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معرفت قاسمی، اصغر اظهری، غلامرضا خلیل زاده، سلیمان جمشیدی، (1392). بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، 26-34. magiran.com/p1568088
Marefat Ghasemi, Asghar Azhari, Gholam Reza Khalil Zade, Soleyman Jamshidi, (2013). Effects of Planting Date on Yield, Yield Components and Control of Yellow Rust and Fusarium in Wheat, Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), 26-34. magiran.com/p1568088
معرفت قاسمی، اصغر اظهری، غلامرضا خلیل زاده، سلیمان جمشیدی، بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1392؛ 3(16): 26-34. magiran.com/p1568088
Marefat Ghasemi, Asghar Azhari, Gholam Reza Khalil Zade, Soleyman Jamshidi, Effects of Planting Date on Yield, Yield Components and Control of Yellow Rust and Fusarium in Wheat, Agricultural and Natural Resources Journal, 2013; 3(16): 26-34. magiran.com/p1568088
معرفت قاسمی، اصغر اظهری، غلامرضا خلیل زاده، سلیمان جمشیدی، "بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 3، شماره 16 (1392): 26-34. magiran.com/p1568088
Marefat Ghasemi, Asghar Azhari, Gholam Reza Khalil Zade, Soleyman Jamshidi, "Effects of Planting Date on Yield, Yield Components and Control of Yellow Rust and Fusarium in Wheat", Agricultural and Natural Resources Journal 3, no.16 (2013): 26-34. magiran.com/p1568088
معرفت قاسمی، اصغر اظهری، غلامرضا خلیل زاده، سلیمان جمشیدی، (1392). 'بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، صص.26-34. magiran.com/p1568088
Marefat Ghasemi, Asghar Azhari, Gholam Reza Khalil Zade, Soleyman Jamshidi, (2013). 'Effects of Planting Date on Yield, Yield Components and Control of Yellow Rust and Fusarium in Wheat', Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), pp.26-34. magiran.com/p1568088
معرفت قاسمی؛ اصغر اظهری؛ غلامرضا خلیل زاده؛ سلیمان جمشیدی. "بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و امکان کنترل بیماری زنگ زرد و اسکب خوشه در ارقام مختلف گندم". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3 ،16 ، 1392، 26-34. magiran.com/p1568088
Marefat Ghasemi; Asghar Azhari; Gholam Reza Khalil Zade; Soleyman Jamshidi. "Effects of Planting Date on Yield, Yield Components and Control of Yellow Rust and Fusarium in Wheat", Agricultural and Natural Resources Journal, 3, 16, 2013, 26-34. magiran.com/p1568088
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال