ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا خلیل زاده، مجتبی وهابزاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، (1392). بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، 17-25. magiran.com/p1568089
Gholam Reza Khalilzadeh, Mojtaba Vahabzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, (2013). On-Farm Evaluation of Grain Yield of Promising Bread Wheat Lines on Limited Irrigation Conditions in West Azerbaijan Province, Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), 17-25. magiran.com/p1568089
غلامرضا خلیل زاده، مجتبی وهابزاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1392؛ 3(16): 17-25. magiran.com/p1568089
Gholam Reza Khalilzadeh, Mojtaba Vahabzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, On-Farm Evaluation of Grain Yield of Promising Bread Wheat Lines on Limited Irrigation Conditions in West Azerbaijan Province, Agricultural and Natural Resources Journal, 2013; 3(16): 17-25. magiran.com/p1568089
غلامرضا خلیل زاده، مجتبی وهابزاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، "بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 3، شماره 16 (1392): 17-25. magiran.com/p1568089
Gholam Reza Khalilzadeh, Mojtaba Vahabzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, "On-Farm Evaluation of Grain Yield of Promising Bread Wheat Lines on Limited Irrigation Conditions in West Azerbaijan Province", Agricultural and Natural Resources Journal 3, no.16 (2013): 17-25. magiran.com/p1568089
غلامرضا خلیل زاده، مجتبی وهابزاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، (1392). 'بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، صص.17-25. magiran.com/p1568089
Gholam Reza Khalilzadeh, Mojtaba Vahabzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, (2013). 'On-Farm Evaluation of Grain Yield of Promising Bread Wheat Lines on Limited Irrigation Conditions in West Azerbaijan Province', Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), pp.17-25. magiran.com/p1568089
غلامرضا خلیل زاده؛ مجتبی وهابزاده؛ محمد رضایی؛ معرفت قاسمی. "بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3 ،16 ، 1392، 17-25. magiran.com/p1568089
Gholam Reza Khalilzadeh; Mojtaba Vahabzadeh; Mohammad Rezaei; Marefat Ghasemi. "On-Farm Evaluation of Grain Yield of Promising Bread Wheat Lines on Limited Irrigation Conditions in West Azerbaijan Province", Agricultural and Natural Resources Journal, 3, 16, 2013, 17-25. magiran.com/p1568089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال