ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا خلیل زاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، (1392). بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، 8-16. magiran.com/p1568090
Gholamreza Khalilzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, (2013). Evaluation of Grain Yield of Promising Hull Less Barley Lines on Farm Conditions in West Azerbaijan Province, Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), 8-16. magiran.com/p1568090
غلامرضا خلیل زاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1392؛ 3(16): 8-16. magiran.com/p1568090
Gholamreza Khalilzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, Evaluation of Grain Yield of Promising Hull Less Barley Lines on Farm Conditions in West Azerbaijan Province, Agricultural and Natural Resources Journal, 2013; 3(16): 8-16. magiran.com/p1568090
غلامرضا خلیل زاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، "بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 3، شماره 16 (1392): 8-16. magiran.com/p1568090
Gholamreza Khalilzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, "Evaluation of Grain Yield of Promising Hull Less Barley Lines on Farm Conditions in West Azerbaijan Province", Agricultural and Natural Resources Journal 3, no.16 (2013): 8-16. magiran.com/p1568090
غلامرضا خلیل زاده، محمد رضایی، معرفت قاسمی، (1392). 'بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3(16)، صص.8-16. magiran.com/p1568090
Gholamreza Khalilzadeh, Mohammad Rezaei, Marefat Ghasemi, (2013). 'Evaluation of Grain Yield of Promising Hull Less Barley Lines on Farm Conditions in West Azerbaijan Province', Agricultural and Natural Resources Journal, 3(16), pp.8-16. magiran.com/p1568090
غلامرضا خلیل زاده؛ محمد رضایی؛ معرفت قاسمی. "بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 3 ،16 ، 1392، 8-16. magiran.com/p1568090
Gholamreza Khalilzadeh; Mohammad Rezaei; Marefat Ghasemi. "Evaluation of Grain Yield of Promising Hull Less Barley Lines on Farm Conditions in West Azerbaijan Province", Agricultural and Natural Resources Journal, 3, 16, 2013, 8-16. magiran.com/p1568090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال