ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پدرام ترابیان، وحید عرفانی مقدم ، (1395). ترانوستیک (Theranostics) علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری ها، مجله زیست پزشکی جرجانی، 4(1)، 1-13. magiran.com/p1568563
Pedram Torabian, Dr Vahid Erfani-Moghadam, (2016). Theranostics; Application of Nanosystems for Simultaneous Targeted Therapy and Imaging in Diseases, Jorjani Biomedicine Journal, 4(1), 1-13. magiran.com/p1568563
پدرام ترابیان، وحید عرفانی مقدم ، ترانوستیک (Theranostics) علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری ها. مجله زیست پزشکی جرجانی، 1395؛ 4(1): 1-13. magiran.com/p1568563
Pedram Torabian, Dr Vahid Erfani-Moghadam, Theranostics; Application of Nanosystems for Simultaneous Targeted Therapy and Imaging in Diseases, Jorjani Biomedicine Journal, 2016; 4(1): 1-13. magiran.com/p1568563
پدرام ترابیان، وحید عرفانی مقدم ، "ترانوستیک (Theranostics) علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری ها"، مجله زیست پزشکی جرجانی 4، شماره 1 (1395): 1-13. magiran.com/p1568563
Pedram Torabian, Dr Vahid Erfani-Moghadam, "Theranostics; Application of Nanosystems for Simultaneous Targeted Therapy and Imaging in Diseases", Jorjani Biomedicine Journal 4, no.1 (2016): 1-13. magiran.com/p1568563
پدرام ترابیان، وحید عرفانی مقدم ، (1395). 'ترانوستیک (Theranostics) علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری ها'، مجله زیست پزشکی جرجانی، 4(1)، صص.1-13. magiran.com/p1568563
Pedram Torabian, Dr Vahid Erfani-Moghadam, (2016). 'Theranostics; Application of Nanosystems for Simultaneous Targeted Therapy and Imaging in Diseases', Jorjani Biomedicine Journal, 4(1), pp.1-13. magiran.com/p1568563
پدرام ترابیان؛ وحید عرفانی مقدم . "ترانوستیک (Theranostics) علم کاربرد نانوسیستم ها در درمان هدفمند و تصویربرداری همزمان در بیماری ها". مجله زیست پزشکی جرجانی، 4 ،1 ، 1395، 1-13. magiran.com/p1568563
Pedram Torabian; Dr Vahid Erfani-Moghadam. "Theranostics; Application of Nanosystems for Simultaneous Targeted Therapy and Imaging in Diseases", Jorjani Biomedicine Journal, 4, 1, 2016, 1-13. magiran.com/p1568563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال