ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن احمدی، نادر نریمان زاده، علی جمالی، (1395). طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16(7)، 317-326. magiran.com/p1569349
Bahman Ahmadi, Nader Nariman, Zadeh, Ali Jamali, (2016). Strategic design of mechanical systems in the non-cooperative environment using the game theory, Modares Mechanical Engineering, 16(7), 317-326. magiran.com/p1569349
بهمن احمدی، نادر نریمان زاده، علی جمالی، طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1395؛ 16(7): 317-326. magiran.com/p1569349
Bahman Ahmadi, Nader Nariman, Zadeh, Ali Jamali, Strategic design of mechanical systems in the non-cooperative environment using the game theory, Modares Mechanical Engineering, 2016; 16(7): 317-326. magiran.com/p1569349
بهمن احمدی، نادر نریمان زاده، علی جمالی، "طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 16، شماره 7 (1395): 317-326. magiran.com/p1569349
Bahman Ahmadi, Nader Nariman, Zadeh, Ali Jamali, "Strategic design of mechanical systems in the non-cooperative environment using the game theory", Modares Mechanical Engineering 16, no.7 (2016): 317-326. magiran.com/p1569349
بهمن احمدی، نادر نریمان زاده، علی جمالی، (1395). 'طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16(7)، صص.317-326. magiran.com/p1569349
Bahman Ahmadi, Nader Nariman, Zadeh, Ali Jamali, (2016). 'Strategic design of mechanical systems in the non-cooperative environment using the game theory', Modares Mechanical Engineering, 16(7), pp.317-326. magiran.com/p1569349
بهمن احمدی؛ نادر نریمان زاده؛ علی جمالی. "طراحی استراتژیک سیستم های مکانیکی در فضای غیر همکارانه با استفاده از نظریه بازی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16 ،7 ، 1395، 317-326. magiran.com/p1569349
Bahman Ahmadi; Nader Nariman; Zadeh; Ali Jamali. "Strategic design of mechanical systems in the non-cooperative environment using the game theory", Modares Mechanical Engineering, 16, 7, 2016, 317-326. magiran.com/p1569349
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال