ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی طالشی، اسدالله قبادی، (1392). کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1(3)، 125-138. magiran.com/p1569696
Mostafa Taleshi, Asadolah Ghobadi, (2013). Applican of phase decision making method in urban aid services (case study: District 4 Karaj metro polis), Journal of Physical Development Planning, 1(3), 125-138. magiran.com/p1569696
مصطفی طالشی، اسدالله قبادی، کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج). فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1392؛ 1(3): 125-138. magiran.com/p1569696
Mostafa Taleshi, Asadolah Ghobadi, Applican of phase decision making method in urban aid services (case study: District 4 Karaj metro polis), Journal of Physical Development Planning, 2013; 1(3): 125-138. magiran.com/p1569696
مصطفی طالشی، اسدالله قبادی، "کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)"، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 1، شماره 3 (1392): 125-138. magiran.com/p1569696
Mostafa Taleshi, Asadolah Ghobadi, "Applican of phase decision making method in urban aid services (case study: District 4 Karaj metro polis)", Journal of Physical Development Planning 1, no.3 (2013): 125-138. magiran.com/p1569696
مصطفی طالشی، اسدالله قبادی، (1392). 'کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)'، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1(3)، صص.125-138. magiran.com/p1569696
Mostafa Taleshi, Asadolah Ghobadi, (2013). 'Applican of phase decision making method in urban aid services (case study: District 4 Karaj metro polis)', Journal of Physical Development Planning, 1(3), pp.125-138. magiran.com/p1569696
مصطفی طالشی؛ اسدالله قبادی. "کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)". فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1 ،3 ، 1392، 125-138. magiran.com/p1569696
Mostafa Taleshi; Asadolah Ghobadi. "Applican of phase decision making method in urban aid services (case study: District 4 Karaj metro polis)", Journal of Physical Development Planning, 1, 3, 2013, 125-138. magiran.com/p1569696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال