ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود جمعه پور، شهرزاد طهماسبی تهرانی، (1392). تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1(3)، 49-60. magiran.com/p1569703
Mahmoud Jomepour, Shahrzad Tahmasbi Tehrani, (2013). Explaining the level of livability and quality of life in surrounding village (casestudy: the Central City of Shariar), Journal of Physical Development Planning, 1(3), 49-60. magiran.com/p1569703
محمود جمعه پور، شهرزاد طهماسبی تهرانی، تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار). فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1392؛ 1(3): 49-60. magiran.com/p1569703
Mahmoud Jomepour, Shahrzad Tahmasbi Tehrani, Explaining the level of livability and quality of life in surrounding village (casestudy: the Central City of Shariar), Journal of Physical Development Planning, 2013; 1(3): 49-60. magiran.com/p1569703
محمود جمعه پور، شهرزاد طهماسبی تهرانی، "تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)"، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 1، شماره 3 (1392): 49-60. magiran.com/p1569703
Mahmoud Jomepour, Shahrzad Tahmasbi Tehrani, "Explaining the level of livability and quality of life in surrounding village (casestudy: the Central City of Shariar)", Journal of Physical Development Planning 1, no.3 (2013): 49-60. magiran.com/p1569703
محمود جمعه پور، شهرزاد طهماسبی تهرانی، (1392). 'تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)'، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1(3)، صص.49-60. magiran.com/p1569703
Mahmoud Jomepour, Shahrzad Tahmasbi Tehrani, (2013). 'Explaining the level of livability and quality of life in surrounding village (casestudy: the Central City of Shariar)', Journal of Physical Development Planning, 1(3), pp.49-60. magiran.com/p1569703
محمود جمعه پور؛ شهرزاد طهماسبی تهرانی. "تبیین میزان زیست پذیری و کیفیت زندگی در روستاهای پیرامون شهری (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان شهریار)". فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1 ،3 ، 1392، 49-60. magiran.com/p1569703
Mahmoud Jomepour; Shahrzad Tahmasbi Tehrani. "Explaining the level of livability and quality of life in surrounding village (casestudy: the Central City of Shariar)", Journal of Physical Development Planning, 1, 3, 2013, 49-60. magiran.com/p1569703
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال