ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین شرفی، حمید چمنزاری، محمد رجب پور، شاهرخ مقصودی، سید رضا مظلوم، (1395). مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمار، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 5(4)، 17-23. magiran.com/p1569758
Simin Sharafi, Hamid Chamanzari , Mohammad Rajabpour, Shahrokh Maghsoudi, Seyyed Reza Mazloom, (2016). Comparative Study on the Effect of " Primary Nursing" and " Case Method" on Patient's Quality of Physical Care, Journal of Health Promotion Management, 5(4), 17-23. magiran.com/p1569758
سیمین شرفی، حمید چمنزاری، محمد رجب پور، شاهرخ مقصودی، سید رضا مظلوم، مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمار. نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 1395؛ 5(4): 17-23. magiran.com/p1569758
Simin Sharafi, Hamid Chamanzari , Mohammad Rajabpour, Shahrokh Maghsoudi, Seyyed Reza Mazloom, Comparative Study on the Effect of " Primary Nursing" and " Case Method" on Patient's Quality of Physical Care, Journal of Health Promotion Management, 2016; 5(4): 17-23. magiran.com/p1569758
سیمین شرفی، حمید چمنزاری، محمد رجب پور، شاهرخ مقصودی، سید رضا مظلوم، "مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمار"، نشریه مدیریت ارتقای سلامت 5، شماره 4 (1395): 17-23. magiran.com/p1569758
Simin Sharafi, Hamid Chamanzari , Mohammad Rajabpour, Shahrokh Maghsoudi, Seyyed Reza Mazloom, "Comparative Study on the Effect of " Primary Nursing" and " Case Method" on Patient's Quality of Physical Care", Journal of Health Promotion Management 5, no.4 (2016): 17-23. magiran.com/p1569758
سیمین شرفی، حمید چمنزاری، محمد رجب پور، شاهرخ مقصودی، سید رضا مظلوم، (1395). 'مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمار'، نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 5(4)، صص.17-23. magiran.com/p1569758
Simin Sharafi, Hamid Chamanzari , Mohammad Rajabpour, Shahrokh Maghsoudi, Seyyed Reza Mazloom, (2016). 'Comparative Study on the Effect of " Primary Nursing" and " Case Method" on Patient's Quality of Physical Care', Journal of Health Promotion Management, 5(4), pp.17-23. magiran.com/p1569758
سیمین شرفی؛ حمید چمنزاری؛ محمد رجب پور؛ شاهرخ مقصودی؛ سید رضا مظلوم. "مقایسه تاثیر «پرستاری اولیه» و «روش موردی» بر کیفیت مراقبت جسمی بیمار". نشریه مدیریت ارتقای سلامت، 5 ،4 ، 1395، 17-23. magiran.com/p1569758
Simin Sharafi; Hamid Chamanzari ; Mohammad Rajabpour; Shahrokh Maghsoudi; Seyyed Reza Mazloom. "Comparative Study on the Effect of " Primary Nursing" and " Case Method" on Patient's Quality of Physical Care", Journal of Health Promotion Management, 5, 4, 2016, 17-23. magiran.com/p1569758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال