ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم جعفری ، زهرا محمدزاده، (1395). رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله، مجله پزشکی ارومیه، 27(5)، 419-426. magiran.com/p1570599
Dr Akram Jafari , Zahra Mohammadzadeh, (2016). RELATIONSHIP BETWEEN GHRELIN AND BONE MASS DENSITY IN ATHLETES AND NON-ATHLETES 50-70 YEARS OLD MEN, Urmia Medical Journal, 27(5), 419-426. magiran.com/p1570599
اکرم جعفری ، زهرا محمدزاده، رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله. مجله پزشکی ارومیه، 1395؛ 27(5): 419-426. magiran.com/p1570599
Dr Akram Jafari , Zahra Mohammadzadeh, RELATIONSHIP BETWEEN GHRELIN AND BONE MASS DENSITY IN ATHLETES AND NON-ATHLETES 50-70 YEARS OLD MEN, Urmia Medical Journal, 2016; 27(5): 419-426. magiran.com/p1570599
اکرم جعفری ، زهرا محمدزاده، "رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله"، مجله پزشکی ارومیه 27، شماره 5 (1395): 419-426. magiran.com/p1570599
Dr Akram Jafari , Zahra Mohammadzadeh, "RELATIONSHIP BETWEEN GHRELIN AND BONE MASS DENSITY IN ATHLETES AND NON-ATHLETES 50-70 YEARS OLD MEN", Urmia Medical Journal 27, no.5 (2016): 419-426. magiran.com/p1570599
اکرم جعفری ، زهرا محمدزاده، (1395). 'رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله'، مجله پزشکی ارومیه، 27(5)، صص.419-426. magiran.com/p1570599
Dr Akram Jafari , Zahra Mohammadzadeh, (2016). 'RELATIONSHIP BETWEEN GHRELIN AND BONE MASS DENSITY IN ATHLETES AND NON-ATHLETES 50-70 YEARS OLD MEN', Urmia Medical Journal, 27(5), pp.419-426. magiran.com/p1570599
اکرم جعفری ؛ زهرا محمدزاده. "رابطه بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله". مجله پزشکی ارومیه، 27 ،5 ، 1395، 419-426. magiran.com/p1570599
Dr Akram Jafari ; Zahra Mohammadzadeh. "RELATIONSHIP BETWEEN GHRELIN AND BONE MASS DENSITY IN ATHLETES AND NON-ATHLETES 50-70 YEARS OLD MEN", Urmia Medical Journal, 27, 5, 2016, 419-426. magiran.com/p1570599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال