ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کمال چهارسوقی، زهرا طاهری، (1395). ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستم های چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روش های تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 14(46)، 87. magiran.com/p1571044
Seyed Kamal Chaharsooghi , Zahra Taheri, (2016). Developing a Negotiation Mechanism for Multi-Agent Systems in Automated Electronic Exchange: based on analytical methods of consumer behavior in microeconomics, Journal of Modeling in Engineering, 14(46), 87. magiran.com/p1571044
سید کمال چهارسوقی، زهرا طاهری، ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستم های چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روش های تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1395؛ 14(46): 87. magiran.com/p1571044
Seyed Kamal Chaharsooghi , Zahra Taheri, Developing a Negotiation Mechanism for Multi-Agent Systems in Automated Electronic Exchange: based on analytical methods of consumer behavior in microeconomics, Journal of Modeling in Engineering, 2016; 14(46): 87. magiran.com/p1571044
سید کمال چهارسوقی، زهرا طاهری، "ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستم های چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روش های تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 14، شماره 46 (1395): 87. magiran.com/p1571044
Seyed Kamal Chaharsooghi , Zahra Taheri, "Developing a Negotiation Mechanism for Multi-Agent Systems in Automated Electronic Exchange: based on analytical methods of consumer behavior in microeconomics", Journal of Modeling in Engineering 14, no.46 (2016): 87. magiran.com/p1571044
سید کمال چهارسوقی، زهرا طاهری، (1395). 'ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستم های چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روش های تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 14(46)، صص.87. magiran.com/p1571044
Seyed Kamal Chaharsooghi , Zahra Taheri, (2016). 'Developing a Negotiation Mechanism for Multi-Agent Systems in Automated Electronic Exchange: based on analytical methods of consumer behavior in microeconomics', Journal of Modeling in Engineering, 14(46), pp.87. magiran.com/p1571044
سید کمال چهارسوقی؛ زهرا طاهری. "ارائه یک مکانیزم مذاکره برای سیستم های چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روش های تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 14 ،46 ، 1395، 87. magiran.com/p1571044
Seyed Kamal Chaharsooghi ; Zahra Taheri. "Developing a Negotiation Mechanism for Multi-Agent Systems in Automated Electronic Exchange: based on analytical methods of consumer behavior in microeconomics", Journal of Modeling in Engineering, 14, 46, 2016, 87. magiran.com/p1571044
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال