ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی علوی، تورج بابایی، مهشید قدردوست، علیرضا آزاد ، (1394). بررسی مقایسه ای دو شاخص نوسانات فشار نبض و فشار ورید مرکزی در ارزیابی حجم مایعات بعد از جراحی قلب در بیماران تحت تهویه مکانیکی، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 4(4)، 14-21. magiran.com/p1571120
Mostafa Alavi, Tooraj Babaee, Mahshid Ghadrdoost, Alireza Azad, (2016). Comparative study of pulse pressure variation and central venous pressure in evaluation of fluid status in mechanically ventilated patients after cardiac surgery, Cardiovascular Nursing Journal, 4(4), 14-21. magiran.com/p1571120
مصطفی علوی، تورج بابایی، مهشید قدردوست، علیرضا آزاد ، بررسی مقایسه ای دو شاخص نوسانات فشار نبض و فشار ورید مرکزی در ارزیابی حجم مایعات بعد از جراحی قلب در بیماران تحت تهویه مکانیکی. فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1394؛ 4(4): 14-21. magiran.com/p1571120
Mostafa Alavi, Tooraj Babaee, Mahshid Ghadrdoost, Alireza Azad, Comparative study of pulse pressure variation and central venous pressure in evaluation of fluid status in mechanically ventilated patients after cardiac surgery, Cardiovascular Nursing Journal, 2016; 4(4): 14-21. magiran.com/p1571120
مصطفی علوی، تورج بابایی، مهشید قدردوست، علیرضا آزاد ، "بررسی مقایسه ای دو شاخص نوسانات فشار نبض و فشار ورید مرکزی در ارزیابی حجم مایعات بعد از جراحی قلب در بیماران تحت تهویه مکانیکی"، فصلنامه پرستاری قلب و عروق 4، شماره 4 (1394): 14-21. magiran.com/p1571120
Mostafa Alavi, Tooraj Babaee, Mahshid Ghadrdoost, Alireza Azad, "Comparative study of pulse pressure variation and central venous pressure in evaluation of fluid status in mechanically ventilated patients after cardiac surgery", Cardiovascular Nursing Journal 4, no.4 (2016): 14-21. magiran.com/p1571120
مصطفی علوی، تورج بابایی، مهشید قدردوست، علیرضا آزاد ، (1394). 'بررسی مقایسه ای دو شاخص نوسانات فشار نبض و فشار ورید مرکزی در ارزیابی حجم مایعات بعد از جراحی قلب در بیماران تحت تهویه مکانیکی'، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 4(4)، صص.14-21. magiran.com/p1571120
Mostafa Alavi, Tooraj Babaee, Mahshid Ghadrdoost, Alireza Azad, (2016). 'Comparative study of pulse pressure variation and central venous pressure in evaluation of fluid status in mechanically ventilated patients after cardiac surgery', Cardiovascular Nursing Journal, 4(4), pp.14-21. magiran.com/p1571120
مصطفی علوی؛ تورج بابایی؛ مهشید قدردوست؛ علیرضا آزاد . "بررسی مقایسه ای دو شاخص نوسانات فشار نبض و فشار ورید مرکزی در ارزیابی حجم مایعات بعد از جراحی قلب در بیماران تحت تهویه مکانیکی". فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 4 ،4 ، 1394، 14-21. magiran.com/p1571120
Mostafa Alavi; Tooraj Babaee; Mahshid Ghadrdoost; Alireza Azad. "Comparative study of pulse pressure variation and central venous pressure in evaluation of fluid status in mechanically ventilated patients after cardiac surgery", Cardiovascular Nursing Journal, 4, 4, 2016, 14-21. magiran.com/p1571120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال