ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهناز احمدی، الهام رحمانی، کامبیز احمدی، بنفشه بهرمن، (1395). بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(200)، 1-7. magiran.com/p1571159
, (2016). Comparison of single dose of cefazolion versus single dose of cefazolin plus seven days cephalexin prophylactic therapy in postoperative infections after elective cesarean section and immediate adverse effect of antibiotic on infants, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(200), 1-7. magiran.com/p1571159
شهناز احمدی، الهام رحمانی، کامبیز احمدی، بنفشه بهرمن، بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1395؛ 19(200): 1-7. magiran.com/p1571159
, Comparison of single dose of cefazolion versus single dose of cefazolin plus seven days cephalexin prophylactic therapy in postoperative infections after elective cesarean section and immediate adverse effect of antibiotic on infants, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2016; 19(200): 1-7. magiran.com/p1571159
شهناز احمدی، الهام رحمانی، کامبیز احمدی، بنفشه بهرمن، "بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 19، شماره 200 (1395): 1-7. magiran.com/p1571159
, "Comparison of single dose of cefazolion versus single dose of cefazolin plus seven days cephalexin prophylactic therapy in postoperative infections after elective cesarean section and immediate adverse effect of antibiotic on infants", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 19, no.200 (2016): 1-7. magiran.com/p1571159
شهناز احمدی، الهام رحمانی، کامبیز احمدی، بنفشه بهرمن، (1395). 'بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(200)، صص.1-7. magiran.com/p1571159
, (2016). 'Comparison of single dose of cefazolion versus single dose of cefazolin plus seven days cephalexin prophylactic therapy in postoperative infections after elective cesarean section and immediate adverse effect of antibiotic on infants', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(200), pp.1-7. magiran.com/p1571159
شهناز احمدی؛ الهام رحمانی؛ کامبیز احمدی؛ بنفشه بهرمن. "بررسی مقایسه پروفیلاکسی تک دوز سفازولین با رژیم توام تک دوز سفازولین و تجویز هفت روزه سفالکسین در بروز عفونت های پس از عمل سزارین غیر اورژانس و عوارض زودرس آنتی بیوتیک در نوزادی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19 ،200 ، 1395، 1-7. magiran.com/p1571159
. "Comparison of single dose of cefazolion versus single dose of cefazolin plus seven days cephalexin prophylactic therapy in postoperative infections after elective cesarean section and immediate adverse effect of antibiotic on infants", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19, 200, 2016, 1-7. magiran.com/p1571159
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال