ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه کردی، مروارید ایرانی، حمیدرضا بهرامی، فاطمه غفاری سردشت، (1395). تاثیر ماساژ دست و پا بر میزان علائم حیاتی زنان بعد از عمل سزارین، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(200)، 8-15. magiran.com/p1571161
, (2016). Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean section, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(200), 8-15. magiran.com/p1571161
معصومه کردی، مروارید ایرانی، حمیدرضا بهرامی، فاطمه غفاری سردشت، تاثیر ماساژ دست و پا بر میزان علائم حیاتی زنان بعد از عمل سزارین. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1395؛ 19(200): 8-15. magiran.com/p1571161
, Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean section, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2016; 19(200): 8-15. magiran.com/p1571161
معصومه کردی، مروارید ایرانی، حمیدرضا بهرامی، فاطمه غفاری سردشت، "تاثیر ماساژ دست و پا بر میزان علائم حیاتی زنان بعد از عمل سزارین"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 19، شماره 200 (1395): 8-15. magiran.com/p1571161
, "Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean section", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 19, no.200 (2016): 8-15. magiran.com/p1571161
معصومه کردی، مروارید ایرانی، حمیدرضا بهرامی، فاطمه غفاری سردشت، (1395). 'تاثیر ماساژ دست و پا بر میزان علائم حیاتی زنان بعد از عمل سزارین'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19(200)، صص.8-15. magiran.com/p1571161
, (2016). 'Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean section', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19(200), pp.8-15. magiran.com/p1571161
معصومه کردی؛ مروارید ایرانی؛ حمیدرضا بهرامی؛ فاطمه غفاری سردشت. "تاثیر ماساژ دست و پا بر میزان علائم حیاتی زنان بعد از عمل سزارین". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 19 ،200 ، 1395، 8-15. magiran.com/p1571161
. "Effect of Hand and Foot Massage on Vital Signs of women after caesarean section", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 19, 200, 2016, 8-15. magiran.com/p1571161
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال