ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی آدمی، الهام کشاورز مقدم، (1395). تحول هندسه قدرت در پرتو ماهیت فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقهای قدرت؛ مطالعه موردی تحولات غرب آسیا، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، 4(16)، 121-141. magiran.com/p1571170
Ali Adami, Elham Keshavarz, (2016). Change in the Geometry of Power in the Light of the Nature of the Cultural and Regional Geopolitics of Power; Case Study Changes in Western Asia, Journal of Strategic Research of Politics, 4(16), 121-141. magiran.com/p1571170
علی آدمی، الهام کشاورز مقدم، تحول هندسه قدرت در پرتو ماهیت فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقهای قدرت؛ مطالعه موردی تحولات غرب آسیا. فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، 1395؛ 4(16): 121-141. magiran.com/p1571170
Ali Adami, Elham Keshavarz, Change in the Geometry of Power in the Light of the Nature of the Cultural and Regional Geopolitics of Power; Case Study Changes in Western Asia, Journal of Strategic Research of Politics, 2016; 4(16): 121-141. magiran.com/p1571170
علی آدمی، الهام کشاورز مقدم، "تحول هندسه قدرت در پرتو ماهیت فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقهای قدرت؛ مطالعه موردی تحولات غرب آسیا"، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست 4، شماره 16 (1395): 121-141. magiran.com/p1571170
Ali Adami, Elham Keshavarz, "Change in the Geometry of Power in the Light of the Nature of the Cultural and Regional Geopolitics of Power; Case Study Changes in Western Asia", Journal of Strategic Research of Politics 4, no.16 (2016): 121-141. magiran.com/p1571170
علی آدمی، الهام کشاورز مقدم، (1395). 'تحول هندسه قدرت در پرتو ماهیت فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقهای قدرت؛ مطالعه موردی تحولات غرب آسیا'، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، 4(16)، صص.121-141. magiran.com/p1571170
Ali Adami, Elham Keshavarz, (2016). 'Change in the Geometry of Power in the Light of the Nature of the Cultural and Regional Geopolitics of Power; Case Study Changes in Western Asia', Journal of Strategic Research of Politics, 4(16), pp.121-141. magiran.com/p1571170
علی آدمی؛ الهام کشاورز مقدم. "تحول هندسه قدرت در پرتو ماهیت فرهنگی و ژئوپلیتیک منطقهای قدرت؛ مطالعه موردی تحولات غرب آسیا". فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، 4 ،16 ، 1395، 121-141. magiran.com/p1571170
Ali Adami; Elham Keshavarz. "Change in the Geometry of Power in the Light of the Nature of the Cultural and Regional Geopolitics of Power; Case Study Changes in Western Asia", Journal of Strategic Research of Politics, 4, 16, 2016, 121-141. magiran.com/p1571170
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال