ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی حبیبی عسگرآباد، مریم فلاحت پیشه، محمود شمشیری، منصوره سادات صادقی، (1395). خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از دارا بودن خانواده، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(139)، 149-165. magiran.com/p1571568
Mojtaba Habibi Asgarabad, Maryam Falahatpishe, Mahmood Shamshiri, Mansoure Sadat Sadeghi, (2016). The Lived Experience of Runaway Girls with Turmoil Family about Having a Family among Females Living in a Juvenile Correction and Rehabilitation Centre, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(139), 149-165. magiran.com/p1571568
مجتبی حبیبی عسگرآباد، مریم فلاحت پیشه، محمود شمشیری، منصوره سادات صادقی، خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از دارا بودن خانواده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1395؛ 26(139): 149-165. magiran.com/p1571568
Mojtaba Habibi Asgarabad, Maryam Falahatpishe, Mahmood Shamshiri, Mansoure Sadat Sadeghi, The Lived Experience of Runaway Girls with Turmoil Family about Having a Family among Females Living in a Juvenile Correction and Rehabilitation Centre, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2016; 26(139): 149-165. magiran.com/p1571568
مجتبی حبیبی عسگرآباد، مریم فلاحت پیشه، محمود شمشیری، منصوره سادات صادقی، "خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از دارا بودن خانواده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 26، شماره 139 (1395): 149-165. magiran.com/p1571568
Mojtaba Habibi Asgarabad, Maryam Falahatpishe, Mahmood Shamshiri, Mansoure Sadat Sadeghi, "The Lived Experience of Runaway Girls with Turmoil Family about Having a Family among Females Living in a Juvenile Correction and Rehabilitation Centre", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 26, no.139 (2016): 149-165. magiran.com/p1571568
مجتبی حبیبی عسگرآباد، مریم فلاحت پیشه، محمود شمشیری، منصوره سادات صادقی، (1395). 'خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از دارا بودن خانواده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(139)، صص.149-165. magiran.com/p1571568
Mojtaba Habibi Asgarabad, Maryam Falahatpishe, Mahmood Shamshiri, Mansoure Sadat Sadeghi, (2016). 'The Lived Experience of Runaway Girls with Turmoil Family about Having a Family among Females Living in a Juvenile Correction and Rehabilitation Centre', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(139), pp.149-165. magiran.com/p1571568
مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ مریم فلاحت پیشه؛ محمود شمشیری؛ منصوره سادات صادقی. "خانواده نابسامان: تجربه زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت از دارا بودن خانواده". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 ،139 ، 1395، 149-165. magiran.com/p1571568
Mojtaba Habibi Asgarabad; Maryam Falahatpishe; Mahmood Shamshiri; Mansoure Sadat Sadeghi. "The Lived Experience of Runaway Girls with Turmoil Family about Having a Family among Females Living in a Juvenile Correction and Rehabilitation Centre", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26, 139, 2016, 149-165. magiran.com/p1571568
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال