ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ریوندی، حمید مروی، متین جامی معینی، (1395). تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی ریز جانداران موثر بر ویژگی های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(2)، 116-130. magiran.com/p1571806
Hasan Rivandi, Hamid Marvi, Matin Jami Moeini , (2016). The Effect of Soil and Foliar Application of Effective Microorganisms on Growth Characteristics of Saffron in the Presence of Chemical and Organic Fertilizers, Saffron Agronomy and Technology, 4(2), 116-130. magiran.com/p1571806
حسن ریوندی، حمید مروی، متین جامی معینی، تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی ریز جانداران موثر بر ویژگی های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1395؛ 4(2): 116-130. magiran.com/p1571806
Hasan Rivandi, Hamid Marvi, Matin Jami Moeini , The Effect of Soil and Foliar Application of Effective Microorganisms on Growth Characteristics of Saffron in the Presence of Chemical and Organic Fertilizers, Saffron Agronomy and Technology, 2016; 4(2): 116-130. magiran.com/p1571806
حسن ریوندی، حمید مروی، متین جامی معینی، "تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی ریز جانداران موثر بر ویژگی های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 4، شماره 2 (1395): 116-130. magiran.com/p1571806
Hasan Rivandi, Hamid Marvi, Matin Jami Moeini , "The Effect of Soil and Foliar Application of Effective Microorganisms on Growth Characteristics of Saffron in the Presence of Chemical and Organic Fertilizers", Saffron Agronomy and Technology 4, no.2 (2016): 116-130. magiran.com/p1571806
حسن ریوندی، حمید مروی، متین جامی معینی، (1395). 'تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی ریز جانداران موثر بر ویژگی های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4(2)، صص.116-130. magiran.com/p1571806
Hasan Rivandi, Hamid Marvi, Matin Jami Moeini , (2016). 'The Effect of Soil and Foliar Application of Effective Microorganisms on Growth Characteristics of Saffron in the Presence of Chemical and Organic Fertilizers', Saffron Agronomy and Technology, 4(2), pp.116-130. magiran.com/p1571806
حسن ریوندی؛ حمید مروی؛ متین جامی معینی. "تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی ریز جانداران موثر بر ویژگی های رشدی زعفران در حضور کودهای شیمیایی و آلی". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 4 ،2 ، 1395، 116-130. magiran.com/p1571806
Hasan Rivandi; Hamid Marvi; Matin Jami Moeini . "The Effect of Soil and Foliar Application of Effective Microorganisms on Growth Characteristics of Saffron in the Presence of Chemical and Organic Fertilizers", Saffron Agronomy and Technology, 4, 2, 2016, 116-130. magiran.com/p1571806
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال