ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا نصیری، علیرضا حق پرست، محمد محسن زاده، احمد حسن آبادی، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، محمد دوستی، (1395). تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(1)، 154-161. magiran.com/p1571911
Mohammadreza Nassiri, Alireza Haghparast, Mohammad Mohsenzadeh, Ahmad Hassanabadi, Khadijeh Nasiri, Zahra Rodbari, Mohammad Doosti, (2016). Production and Purification Immunoglobulin against E. coli in Egg Yolk, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(1), 154-161. magiran.com/p1571911
محمدرضا نصیری، علیرضا حق پرست، محمد محسن زاده، احمد حسن آبادی، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، محمد دوستی، تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1395؛ 8(1): 154-161. magiran.com/p1571911
Mohammadreza Nassiri, Alireza Haghparast, Mohammad Mohsenzadeh, Ahmad Hassanabadi, Khadijeh Nasiri, Zahra Rodbari, Mohammad Doosti, Production and Purification Immunoglobulin against E. coli in Egg Yolk, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2016; 8(1): 154-161. magiran.com/p1571911
محمدرضا نصیری، علیرضا حق پرست، محمد محسن زاده، احمد حسن آبادی، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، محمد دوستی، "تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 8، شماره 1 (1395): 154-161. magiran.com/p1571911
Mohammadreza Nassiri, Alireza Haghparast, Mohammad Mohsenzadeh, Ahmad Hassanabadi, Khadijeh Nasiri, Zahra Rodbari, Mohammad Doosti, "Production and Purification Immunoglobulin against E. coli in Egg Yolk", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 8, no.1 (2016): 154-161. magiran.com/p1571911
محمدرضا نصیری، علیرضا حق پرست، محمد محسن زاده، احمد حسن آبادی، خدیجه نصیری، زهرا رودباری، محمد دوستی، (1395). 'تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8(1)، صص.154-161. magiran.com/p1571911
Mohammadreza Nassiri, Alireza Haghparast, Mohammad Mohsenzadeh, Ahmad Hassanabadi, Khadijeh Nasiri, Zahra Rodbari, Mohammad Doosti, (2016). 'Production and Purification Immunoglobulin against E. coli in Egg Yolk', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8(1), pp.154-161. magiran.com/p1571911
محمدرضا نصیری؛ علیرضا حق پرست؛ محمد محسن زاده؛ احمد حسن آبادی؛ خدیجه نصیری؛ زهرا رودباری؛ محمد دوستی. "تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 8 ،1 ، 1395، 154-161. magiran.com/p1571911
Mohammadreza Nassiri; Alireza Haghparast; Mohammad Mohsenzadeh; Ahmad Hassanabadi; Khadijeh Nasiri; Zahra Rodbari; Mohammad Doosti. "Production and Purification Immunoglobulin against E. coli in Egg Yolk", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 8, 1, 2016, 154-161. magiran.com/p1571911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال