ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله فغانی، (1394). جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی، نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 16(44)، 67-80. magiran.com/p1572290
Hojjatullah Faghani, (2015). The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani in Spreading Sufism in Central Asia, Journal of Rudaki, 16(44), 67-80. magiran.com/p1572290
حجت الله فغانی، جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی. نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 1394؛ 16(44): 67-80. magiran.com/p1572290
Hojjatullah Faghani, The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani in Spreading Sufism in Central Asia, Journal of Rudaki, 2015; 16(44): 67-80. magiran.com/p1572290
حجت الله فغانی، "جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی"، نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی) 16، شماره 44 (1394): 67-80. magiran.com/p1572290
Hojjatullah Faghani, "The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani in Spreading Sufism in Central Asia", Journal of Rudaki 16, no.44 (2015): 67-80. magiran.com/p1572290
حجت الله فغانی، (1394). 'جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی'، نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 16(44)، صص.67-80. magiran.com/p1572290
Hojjatullah Faghani, (2015). 'The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani in Spreading Sufism in Central Asia', Journal of Rudaki, 16(44), pp.67-80. magiran.com/p1572290
حجت الله فغانی. "جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی". نشریه رودکی (پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی)، 16 ،44 ، 1394، 67-80. magiran.com/p1572290
Hojjatullah Faghani. "The Place of Mir Sayyid Ali Hamedani in Spreading Sufism in Central Asia", Journal of Rudaki, 16, 44, 2015, 67-80. magiran.com/p1572290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال