ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم افشاری ابرغان، بیتا بخشی ، اعظم محمودی ازناوه، فاطمه فلاح، محمد رهبر، صدیقه رفیعی طباطبایی، (1395). بررسی فراوانی جدایه های شیگلا سونئی از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تهران در سال 1391 و بررسی الگوی حساسیت آنتی بیو تیکی ایزوله ها، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 10(2)، 16-22. magiran.com/p1573195
Dr Nasim Afshari, Bita Bakhshi, Azam Mahmoudi Aznaveh, Fatemeh Fallah, Mohammad Rahbar, Sedigheh Rafiei Tabatabaei, (2016). Investigation of prevalence of shigella sonnei isolates among children with diarrhea admitted in to two hospital in Tehran in 1391 with Antimicrobial susceptibility of isolates, Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), 16-22. magiran.com/p1573195
نسیم افشاری ابرغان، بیتا بخشی ، اعظم محمودی ازناوه، فاطمه فلاح، محمد رهبر، صدیقه رفیعی طباطبایی، بررسی فراوانی جدایه های شیگلا سونئی از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تهران در سال 1391 و بررسی الگوی حساسیت آنتی بیو تیکی ایزوله ها. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1395؛ 10(2): 16-22. magiran.com/p1573195
Dr Nasim Afshari, Bita Bakhshi, Azam Mahmoudi Aznaveh, Fatemeh Fallah, Mohammad Rahbar, Sedigheh Rafiei Tabatabaei, Investigation of prevalence of shigella sonnei isolates among children with diarrhea admitted in to two hospital in Tehran in 1391 with Antimicrobial susceptibility of isolates, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2016; 10(2): 16-22. magiran.com/p1573195
نسیم افشاری ابرغان، بیتا بخشی ، اعظم محمودی ازناوه، فاطمه فلاح، محمد رهبر، صدیقه رفیعی طباطبایی، "بررسی فراوانی جدایه های شیگلا سونئی از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تهران در سال 1391 و بررسی الگوی حساسیت آنتی بیو تیکی ایزوله ها"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 10، شماره 2 (1395): 16-22. magiran.com/p1573195
Dr Nasim Afshari, Bita Bakhshi, Azam Mahmoudi Aznaveh, Fatemeh Fallah, Mohammad Rahbar, Sedigheh Rafiei Tabatabaei, "Investigation of prevalence of shigella sonnei isolates among children with diarrhea admitted in to two hospital in Tehran in 1391 with Antimicrobial susceptibility of isolates", Iranian Journal of Medical Microbiology 10, no.2 (2016): 16-22. magiran.com/p1573195
نسیم افشاری ابرغان، بیتا بخشی ، اعظم محمودی ازناوه، فاطمه فلاح، محمد رهبر، صدیقه رفیعی طباطبایی، (1395). 'بررسی فراوانی جدایه های شیگلا سونئی از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تهران در سال 1391 و بررسی الگوی حساسیت آنتی بیو تیکی ایزوله ها'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 10(2)، صص.16-22. magiran.com/p1573195
Dr Nasim Afshari, Bita Bakhshi, Azam Mahmoudi Aznaveh, Fatemeh Fallah, Mohammad Rahbar, Sedigheh Rafiei Tabatabaei, (2016). 'Investigation of prevalence of shigella sonnei isolates among children with diarrhea admitted in to two hospital in Tehran in 1391 with Antimicrobial susceptibility of isolates', Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), pp.16-22. magiran.com/p1573195
نسیم افشاری ابرغان؛ بیتا بخشی ؛ اعظم محمودی ازناوه؛ فاطمه فلاح؛ محمد رهبر؛ صدیقه رفیعی طباطبایی. "بررسی فراوانی جدایه های شیگلا سونئی از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تهران در سال 1391 و بررسی الگوی حساسیت آنتی بیو تیکی ایزوله ها". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 10 ،2 ، 1395، 16-22. magiran.com/p1573195
Dr Nasim Afshari; Bita Bakhshi; Azam Mahmoudi Aznaveh; Fatemeh Fallah; Mohammad Rahbar; Sedigheh Rafiei Tabatabaei. "Investigation of prevalence of shigella sonnei isolates among children with diarrhea admitted in to two hospital in Tehran in 1391 with Antimicrobial susceptibility of isolates", Iranian Journal of Medical Microbiology, 10, 2, 2016, 16-22. magiran.com/p1573195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال