ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا طهماسبی، سید رضاکاظمی نژاد ، محمد امین طباطبایی فر، جواد محمدی اصل، نادر صاکی، (1395). بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده های فاقد جهش های GJB2در استان خوزستان، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، 68-77. magiran.com/p1573246
Parisa Tahmasebi, Seyed Reza Kazemi Nezhad, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Javad Mohammadi Asl, Nader Saki, (2016). Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province, Arak Medical University Journal, 19(6), 68-77. magiran.com/p1573246
پریسا طهماسبی، سید رضاکاظمی نژاد ، محمد امین طباطبایی فر، جواد محمدی اصل، نادر صاکی، بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده های فاقد جهش های GJB2در استان خوزستان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1395؛ 19(6): 68-77. magiran.com/p1573246
Parisa Tahmasebi, Seyed Reza Kazemi Nezhad, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Javad Mohammadi Asl, Nader Saki, Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province, Arak Medical University Journal, 2016; 19(6): 68-77. magiran.com/p1573246
پریسا طهماسبی، سید رضاکاظمی نژاد ، محمد امین طباطبایی فر، جواد محمدی اصل، نادر صاکی، "بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده های فاقد جهش های GJB2در استان خوزستان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 19، شماره 6 (1395): 68-77. magiran.com/p1573246
Parisa Tahmasebi, Seyed Reza Kazemi Nezhad, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Javad Mohammadi Asl, Nader Saki, "Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province", Arak Medical University Journal 19, no.6 (2016): 68-77. magiran.com/p1573246
پریسا طهماسبی، سید رضاکاظمی نژاد ، محمد امین طباطبایی فر، جواد محمدی اصل، نادر صاکی، (1395). 'بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده های فاقد جهش های GJB2در استان خوزستان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، صص.68-77. magiran.com/p1573246
Parisa Tahmasebi, Seyed Reza Kazemi Nezhad, Mohammad Amin Tabatabaiefar, Javad Mohammadi Asl, Nader Saki, (2016). 'Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province', Arak Medical University Journal, 19(6), pp.68-77. magiran.com/p1573246
پریسا طهماسبی؛ سید رضاکاظمی نژاد ؛ محمد امین طباطبایی فر؛ جواد محمدی اصل؛ نادر صاکی. "بررسی پیوستگی ژنتیکی لوکوس DFNB2 با ناشنوایی اتوزومی مغلوب در خانواده های فاقد جهش های GJB2در استان خوزستان". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19 ،6 ، 1395، 68-77. magiran.com/p1573246
Parisa Tahmasebi; Seyed Reza Kazemi Nezhad; Mohammad Amin Tabatabaiefar; Javad Mohammadi Asl; Nader Saki. "Genetic Linkage Analysis of DFNB2 Locus with Autosomal Recessive Hearing Loss in Families Negative for GJB2 Mutations in Khuzestan Province", Arak Medical University Journal, 19, 6, 2016, 68-77. magiran.com/p1573246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال