ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
موسی خلفی ، فاطمه شب خیز، کریم آزالی علمداری، آفرین بختیاری، (1395). پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، 37-45. magiran.com/p1573250
Mousa Khalafi , Fatemeh Shabkhiz, Karim Azali Alamdari, Afarin Bakhtiyari, (2016). Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats, Arak Medical University Journal, 19(6), 37-45. magiran.com/p1573250
موسی خلفی ، فاطمه شب خیز، کریم آزالی علمداری، آفرین بختیاری، پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1395؛ 19(6): 37-45. magiran.com/p1573250
Mousa Khalafi , Fatemeh Shabkhiz, Karim Azali Alamdari, Afarin Bakhtiyari, Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats, Arak Medical University Journal, 2016; 19(6): 37-45. magiran.com/p1573250
موسی خلفی ، فاطمه شب خیز، کریم آزالی علمداری، آفرین بختیاری، "پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع 2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 19، شماره 6 (1395): 37-45. magiran.com/p1573250
Mousa Khalafi , Fatemeh Shabkhiz, Karim Azali Alamdari, Afarin Bakhtiyari, "Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats", Arak Medical University Journal 19, no.6 (2016): 37-45. magiran.com/p1573250
موسی خلفی ، فاطمه شب خیز، کریم آزالی علمداری، آفرین بختیاری، (1395). 'پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع 2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، صص.37-45. magiran.com/p1573250
Mousa Khalafi , Fatemeh Shabkhiz, Karim Azali Alamdari, Afarin Bakhtiyari, (2016). 'Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats', Arak Medical University Journal, 19(6), pp.37-45. magiran.com/p1573250
موسی خلفی ؛ فاطمه شب خیز؛ کریم آزالی علمداری؛ آفرین بختیاری. "پاسخ ایرزین به دو نوع تمرین ورزشی در رت های نر دیابتی نوع 2". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19 ،6 ، 1395، 37-45. magiran.com/p1573250
Mousa Khalafi ; Fatemeh Shabkhiz; Karim Azali Alamdari; Afarin Bakhtiyari. "Irisin Response to Two Types of Exercise Training in Type 2 Diabetic Male Rats", Arak Medical University Journal, 19, 6, 2016, 37-45. magiran.com/p1573250
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال