ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری جمیلیان ، سمیه بخشایشی، (1395). بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، 27-36. magiran.com/p1573252
Mehri Jamilian , Somayeh Bakhshayeshy, (2016). To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome, Arak Medical University Journal, 19(6), 27-36. magiran.com/p1573252
مهری جمیلیان ، سمیه بخشایشی، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1395؛ 19(6): 27-36. magiran.com/p1573252
Mehri Jamilian , Somayeh Bakhshayeshy, To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome, Arak Medical University Journal, 2016; 19(6): 27-36. magiran.com/p1573252
مهری جمیلیان ، سمیه بخشایشی، "بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 19، شماره 6 (1395): 27-36. magiran.com/p1573252
Mehri Jamilian , Somayeh Bakhshayeshy, "To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome", Arak Medical University Journal 19, no.6 (2016): 27-36. magiran.com/p1573252
مهری جمیلیان ، سمیه بخشایشی، (1395). 'بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، صص.27-36. magiran.com/p1573252
Mehri Jamilian , Somayeh Bakhshayeshy, (2016). 'To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome', Arak Medical University Journal, 19(6), pp.27-36. magiran.com/p1573252
مهری جمیلیان ؛ سمیه بخشایشی. "بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم و ویتامین D بر روی نیتریک اکساید و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در زنان چاق ودارای اضافه وزن مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19 ،6 ، 1395، 27-36. magiran.com/p1573252
Mehri Jamilian ; Somayeh Bakhshayeshy. "To Study the Effect of Calcium Plus VitaminD Supplementation on Nitric Oxide and Biomarkers of Oxidative Stress in Overweight and Obess Women with Polycystic Ovary Syndrome", Arak Medical University Journal, 19, 6, 2016, 27-36. magiran.com/p1573252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال