ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم ابراهیمی، صادق ولیان بروجنی، (1395). بررسی تنوع ژنتیکی نشان گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، 1-10. magiran.com/p1573256
Nasim Ebrahimi, Sadegh Vallian Borujeni , (2016). Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population, Arak Medical University Journal, 19(6), 1-10. magiran.com/p1573256
نسیم ابراهیمی، صادق ولیان بروجنی، بررسی تنوع ژنتیکی نشان گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1395؛ 19(6): 1-10. magiran.com/p1573256
Nasim Ebrahimi, Sadegh Vallian Borujeni , Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population, Arak Medical University Journal, 2016; 19(6): 1-10. magiran.com/p1573256
نسیم ابراهیمی، صادق ولیان بروجنی، "بررسی تنوع ژنتیکی نشان گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 19، شماره 6 (1395): 1-10. magiran.com/p1573256
Nasim Ebrahimi, Sadegh Vallian Borujeni , "Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population", Arak Medical University Journal 19, no.6 (2016): 1-10. magiran.com/p1573256
نسیم ابراهیمی، صادق ولیان بروجنی، (1395). 'بررسی تنوع ژنتیکی نشان گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19(6)، صص.1-10. magiran.com/p1573256
Nasim Ebrahimi, Sadegh Vallian Borujeni , (2016). 'Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population', Arak Medical University Journal, 19(6), pp.1-10. magiran.com/p1573256
نسیم ابراهیمی؛ صادق ولیان بروجنی. "بررسی تنوع ژنتیکی نشان گر rs1542705 در ناحیه ژنی SMPD1 به عنوان یک نشان گر آگاهی دهنده جهت تشخیص مولکولی بیماری نیمن پیک در جمعیت اصفهان". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 19 ،6 ، 1395، 1-10. magiran.com/p1573256
Nasim Ebrahimi; Sadegh Vallian Borujeni . "Analysis of Genetic Variation of rs1542705 Marker in SMPD1 Gene Region as an Informative Marker for Molecular Diagnosis of Niemann-Pick Disease in Isfahan Population", Arak Medical University Journal, 19, 6, 2016, 1-10. magiran.com/p1573256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال