ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد خسروی، رضا اسلامی فارسانی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، (1395). بررسی تجربی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چندجداره بر رفتار مکانیکی کامپوزیت های اپوکسی- الیاف بازالت تحت بارگذاری های کششی و خمشی، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 3(2)، 187-194. magiran.com/p1573296
Hamed Khosravi, Reza Eslami, Farsani , Hossein Ebrahimnezhad, Khaljiri, (2016). An experimental study on mechanical properties of epoxy/basalt/carbon nanotube composites under tensile and flexural loadings, Journal of Science and Technology Composite, 3(2), 187-194. magiran.com/p1573296
حامد خسروی، رضا اسلامی فارسانی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، بررسی تجربی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چندجداره بر رفتار مکانیکی کامپوزیت های اپوکسی- الیاف بازالت تحت بارگذاری های کششی و خمشی. نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 1395؛ 3(2): 187-194. magiran.com/p1573296
Hamed Khosravi, Reza Eslami, Farsani , Hossein Ebrahimnezhad, Khaljiri, An experimental study on mechanical properties of epoxy/basalt/carbon nanotube composites under tensile and flexural loadings, Journal of Science and Technology Composite, 2016; 3(2): 187-194. magiran.com/p1573296
حامد خسروی، رضا اسلامی فارسانی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، "بررسی تجربی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چندجداره بر رفتار مکانیکی کامپوزیت های اپوکسی- الیاف بازالت تحت بارگذاری های کششی و خمشی"، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت 3، شماره 2 (1395): 187-194. magiran.com/p1573296
Hamed Khosravi, Reza Eslami, Farsani , Hossein Ebrahimnezhad, Khaljiri, "An experimental study on mechanical properties of epoxy/basalt/carbon nanotube composites under tensile and flexural loadings", Journal of Science and Technology Composite 3, no.2 (2016): 187-194. magiran.com/p1573296
حامد خسروی، رضا اسلامی فارسانی، حسین ابراهیم نژاد خالجیری، (1395). 'بررسی تجربی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چندجداره بر رفتار مکانیکی کامپوزیت های اپوکسی- الیاف بازالت تحت بارگذاری های کششی و خمشی'، نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 3(2)، صص.187-194. magiran.com/p1573296
Hamed Khosravi, Reza Eslami, Farsani , Hossein Ebrahimnezhad, Khaljiri, (2016). 'An experimental study on mechanical properties of epoxy/basalt/carbon nanotube composites under tensile and flexural loadings', Journal of Science and Technology Composite, 3(2), pp.187-194. magiran.com/p1573296
حامد خسروی؛ رضا اسلامی فارسانی؛ حسین ابراهیم نژاد خالجیری. "بررسی تجربی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چندجداره بر رفتار مکانیکی کامپوزیت های اپوکسی- الیاف بازالت تحت بارگذاری های کششی و خمشی". نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، 3 ،2 ، 1395، 187-194. magiran.com/p1573296
Hamed Khosravi; Reza Eslami; Farsani ; Hossein Ebrahimnezhad; Khaljiri. "An experimental study on mechanical properties of epoxy/basalt/carbon nanotube composites under tensile and flexural loadings", Journal of Science and Technology Composite, 3, 2, 2016, 187-194. magiran.com/p1573296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال