ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامحسین جهانگیر ، محمد حسینl دیانی، محسن نوکاریزی، (1394). پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49(4)، 537-555. magiran.com/p1574470
Gholamhossein Jahangeer, Mohammad Hosein Dayani, Mohsen Nowkarizi, (2016). Acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) and behavior of Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM)., Journal of Academic Librarianship and Information Research, 49(4), 537-555. magiran.com/p1574470
غلامحسین جهانگیر ، محمد حسینl دیانی، محسن نوکاریزی، پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM). فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1394؛ 49(4): 537-555. magiran.com/p1574470
Gholamhossein Jahangeer, Mohammad Hosein Dayani, Mohsen Nowkarizi, Acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) and behavior of Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM)., Journal of Academic Librarianship and Information Research, 2016; 49(4): 537-555. magiran.com/p1574470
غلامحسین جهانگیر ، محمد حسینl دیانی، محسن نوکاریزی، "پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)"، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 49، شماره 4 (1394): 537-555. magiran.com/p1574470
Gholamhossein Jahangeer, Mohammad Hosein Dayani, Mohsen Nowkarizi, "Acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) and behavior of Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM).", Journal of Academic Librarianship and Information Research 49, no.4 (2016): 537-555. magiran.com/p1574470
غلامحسین جهانگیر ، محمد حسینl دیانی، محسن نوکاریزی، (1394). 'پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)'، فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49(4)، صص.537-555. magiran.com/p1574470
Gholamhossein Jahangeer, Mohammad Hosein Dayani, Mohsen Nowkarizi, (2016). 'Acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) and behavior of Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM).', Journal of Academic Librarianship and Information Research, 49(4), pp.537-555. magiran.com/p1574470
غلامحسین جهانگیر ؛ محمد حسینl دیانی؛ محسن نوکاریزی. "پذیرش سامانه اطلاعات پژوهشی پژوهان و رفتار اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبتنی بر مدل پذیرش فناوری (TAM)". فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 49 ،4 ، 1394، 537-555. magiran.com/p1574470
Gholamhossein Jahangeer; Mohammad Hosein Dayani; Mohsen Nowkarizi. "Acceptance of Information Systems Research (pazhoohan) and behavior of Mashhad University of Medical Sciences faculty members based on the technology acceptance model (TAM).", Journal of Academic Librarianship and Information Research, 49, 4, 2016, 537-555. magiran.com/p1574470
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال