به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
برومند صلاحی، (1395). مدلسازی برخی شاخص های موثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی، فصلنامه فضای جغرافیایی، 16(54)، 177-194. magiran.com/p1574481
Bromand Salahi, (2016). Modeling of Some of Effective Climatic Indices in Ardebil Synoptic Station For Natural Hazards Management, Geographic Space, 16(54), 177-194. magiran.com/p1574481
برومند صلاحی، مدلسازی برخی شاخص های موثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1395؛ 16(54): 177-194. magiran.com/p1574481
Bromand Salahi, Modeling of Some of Effective Climatic Indices in Ardebil Synoptic Station For Natural Hazards Management, Geographic Space, 2016; 16(54): 177-194. magiran.com/p1574481
برومند صلاحی، "مدلسازی برخی شاخص های موثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی"، فصلنامه فضای جغرافیایی 16، شماره 54 (1395): 177-194. magiran.com/p1574481
Bromand Salahi, "Modeling of Some of Effective Climatic Indices in Ardebil Synoptic Station For Natural Hazards Management", Geographic Space 16, no.54 (2016): 177-194. magiran.com/p1574481
برومند صلاحی، (1395). 'مدلسازی برخی شاخص های موثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 16(54)، صص.177-194. magiran.com/p1574481
Bromand Salahi, (2016). 'Modeling of Some of Effective Climatic Indices in Ardebil Synoptic Station For Natural Hazards Management', Geographic Space, 16(54), pp.177-194. magiran.com/p1574481
برومند صلاحی. "مدلسازی برخی شاخص های موثر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک اردبیل به منظور مدیریت بحران های طبیعی". فصلنامه فضای جغرافیایی، 16 ،54 ، 1395، 177-194. magiran.com/p1574481
Bromand Salahi. "Modeling of Some of Effective Climatic Indices in Ardebil Synoptic Station For Natural Hazards Management", Geographic Space, 16, 54, 2016, 177-194. magiran.com/p1574481
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال