ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمودرضا گوهری، احمدرضا باغستانی، محمد امین پورحسینقلی، آرزو اروجی، (1395). ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش اعتبار متقاطع در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، مجله علوم پزشکی رازی، 23(145)، 126-131. magiran.com/p1574489
Mahmood Reza Gohari, Ahmadreza Baghestani, Mohammad Amin Purhosseigholi, Arezoo Orooji , (2016). Evaluation of parametric models with estimation of prediction error by the cross validation method in analyzing survival of colorectal patients, Razi Journal of Medical Sciences, 23(145), 126-131. magiran.com/p1574489
محمودرضا گوهری، احمدرضا باغستانی، محمد امین پورحسینقلی، آرزو اروجی، ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش اعتبار متقاطع در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ. مجله علوم پزشکی رازی، 1395؛ 23(145): 126-131. magiran.com/p1574489
Mahmood Reza Gohari, Ahmadreza Baghestani, Mohammad Amin Purhosseigholi, Arezoo Orooji , Evaluation of parametric models with estimation of prediction error by the cross validation method in analyzing survival of colorectal patients, Razi Journal of Medical Sciences, 2016; 23(145): 126-131. magiran.com/p1574489
محمودرضا گوهری، احمدرضا باغستانی، محمد امین پورحسینقلی، آرزو اروجی، "ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش اعتبار متقاطع در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ"، مجله علوم پزشکی رازی 23، شماره 145 (1395): 126-131. magiran.com/p1574489
Mahmood Reza Gohari, Ahmadreza Baghestani, Mohammad Amin Purhosseigholi, Arezoo Orooji , "Evaluation of parametric models with estimation of prediction error by the cross validation method in analyzing survival of colorectal patients", Razi Journal of Medical Sciences 23, no.145 (2016): 126-131. magiran.com/p1574489
محمودرضا گوهری، احمدرضا باغستانی، محمد امین پورحسینقلی، آرزو اروجی، (1395). 'ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش اعتبار متقاطع در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ'، مجله علوم پزشکی رازی، 23(145)، صص.126-131. magiran.com/p1574489
Mahmood Reza Gohari, Ahmadreza Baghestani, Mohammad Amin Purhosseigholi, Arezoo Orooji , (2016). 'Evaluation of parametric models with estimation of prediction error by the cross validation method in analyzing survival of colorectal patients', Razi Journal of Medical Sciences, 23(145), pp.126-131. magiran.com/p1574489
محمودرضا گوهری؛ احمدرضا باغستانی؛ محمد امین پورحسینقلی؛ آرزو اروجی. "ارزیابی مدل های پارامتری با برآورد خطای پیش بینی به روش اعتبار متقاطع در بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ". مجله علوم پزشکی رازی، 23 ،145 ، 1395، 126-131. magiran.com/p1574489
Mahmood Reza Gohari; Ahmadreza Baghestani; Mohammad Amin Purhosseigholi; Arezoo Orooji . "Evaluation of parametric models with estimation of prediction error by the cross validation method in analyzing survival of colorectal patients", Razi Journal of Medical Sciences, 23, 145, 2016, 126-131. magiran.com/p1574489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال