به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رعنا کوارویی، محسن حاجی زین العابدینی، عصمت مومنی، (1395). بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی، نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی، 2(5)، 59-78. magiran.com/p1574656
Rana Kavaroie, Mohsen Haji Zynolabedini, Esmat Momeni, (2016). relationship between cognitive and metacognitive strategies with information seeking behavior, Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 2(5), 59-78. magiran.com/p1574656
رعنا کوارویی، محسن حاجی زین العابدینی، عصمت مومنی، بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی. نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی، 1395؛ 2(5): 59-78. magiran.com/p1574656
Rana Kavaroie, Mohsen Haji Zynolabedini, Esmat Momeni, relationship between cognitive and metacognitive strategies with information seeking behavior, Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 2016; 2(5): 59-78. magiran.com/p1574656
رعنا کوارویی، محسن حاجی زین العابدینی، عصمت مومنی، "بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی"، نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی 2، شماره 5 (1395): 59-78. magiran.com/p1574656
Rana Kavaroie, Mohsen Haji Zynolabedini, Esmat Momeni, "relationship between cognitive and metacognitive strategies with information seeking behavior", Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems 2, no.5 (2016): 59-78. magiran.com/p1574656
رعنا کوارویی، محسن حاجی زین العابدینی، عصمت مومنی، (1395). 'بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی'، نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی، 2(5)، صص.59-78. magiran.com/p1574656
Rana Kavaroie, Mohsen Haji Zynolabedini, Esmat Momeni, (2016). 'relationship between cognitive and metacognitive strategies with information seeking behavior', Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 2(5), pp.59-78. magiran.com/p1574656
رعنا کوارویی؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ عصمت مومنی. "بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با رفتار اطلاع جویی". نشریه بازیابی دانش و نظام های معنایی، 2 ،5 ، 1395، 59-78. magiran.com/p1574656
Rana Kavaroie; Mohsen Haji Zynolabedini; Esmat Momeni. "relationship between cognitive and metacognitive strategies with information seeking behavior", Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 2, 5, 2016, 59-78. magiran.com/p1574656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال