ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم عزیزی، جعفر معصوم پور سماکوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر سعادت آبادی، (1393). تاثیر شارش های همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7(26)، 121-140. magiran.com/p1575656
Ghasem Azizi, Jafar Masoompour Samakosh, Faramarz Khoshakhlagh, Abbas Ranjbar Saadatabadi, (2015). The Influence of Synoptic Flows on Sea Breeze in Caspian Sea Southern Coasts, Journal of Physical Geography, 7(26), 121-140. magiran.com/p1575656
قاسم عزیزی، جعفر معصوم پور سماکوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر سعادت آبادی، تاثیر شارش های همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1393؛ 7(26): 121-140. magiran.com/p1575656
Ghasem Azizi, Jafar Masoompour Samakosh, Faramarz Khoshakhlagh, Abbas Ranjbar Saadatabadi, The Influence of Synoptic Flows on Sea Breeze in Caspian Sea Southern Coasts, Journal of Physical Geography, 2015; 7(26): 121-140. magiran.com/p1575656
قاسم عزیزی، جعفر معصوم پور سماکوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر سعادت آبادی، "تاثیر شارش های همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 7، شماره 26 (1393): 121-140. magiran.com/p1575656
Ghasem Azizi, Jafar Masoompour Samakosh, Faramarz Khoshakhlagh, Abbas Ranjbar Saadatabadi, "The Influence of Synoptic Flows on Sea Breeze in Caspian Sea Southern Coasts", Journal of Physical Geography 7, no.26 (2015): 121-140. magiran.com/p1575656
قاسم عزیزی، جعفر معصوم پور سماکوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر سعادت آبادی، (1393). 'تاثیر شارش های همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7(26)، صص.121-140. magiran.com/p1575656
Ghasem Azizi, Jafar Masoompour Samakosh, Faramarz Khoshakhlagh, Abbas Ranjbar Saadatabadi, (2015). 'The Influence of Synoptic Flows on Sea Breeze in Caspian Sea Southern Coasts', Journal of Physical Geography, 7(26), pp.121-140. magiran.com/p1575656
قاسم عزیزی؛ جعفر معصوم پور سماکوش؛ فرامرز خوش اخلاق؛ عباس رنجبر سعادت آبادی. "تاثیر شارش های همدید بر روی نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7 ،26 ، 1393، 121-140. magiran.com/p1575656
Ghasem Azizi; Jafar Masoompour Samakosh; Faramarz Khoshakhlagh; Abbas Ranjbar Saadatabadi. "The Influence of Synoptic Flows on Sea Breeze in Caspian Sea Southern Coasts", Journal of Physical Geography, 7, 26, 2015, 121-140. magiran.com/p1575656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال