ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن لشکری، منوچهر فرج زاده، سید احمد عبدل پور، (1393). گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7(26)، 1-14. magiran.com/p1575662
Hasan Lashkari, Manochehr Farajzadeh, Ahmad Abdolpoor, (2015). Tourism King of Climate Comfort in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Using The Effective Temperature Index, Journal of Physical Geography, 7(26), 1-14. magiran.com/p1575662
حسن لشکری، منوچهر فرج زاده، سید احمد عبدل پور، گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1393؛ 7(26): 1-14. magiran.com/p1575662
Hasan Lashkari, Manochehr Farajzadeh, Ahmad Abdolpoor, Tourism King of Climate Comfort in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Using The Effective Temperature Index, Journal of Physical Geography, 2015; 7(26): 1-14. magiran.com/p1575662
حسن لشکری، منوچهر فرج زاده، سید احمد عبدل پور، "گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 7، شماره 26 (1393): 1-14. magiran.com/p1575662
Hasan Lashkari, Manochehr Farajzadeh, Ahmad Abdolpoor, "Tourism King of Climate Comfort in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Using The Effective Temperature Index", Journal of Physical Geography 7, no.26 (2015): 1-14. magiran.com/p1575662
حسن لشکری، منوچهر فرج زاده، سید احمد عبدل پور، (1393). 'گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7(26)، صص.1-14. magiran.com/p1575662
Hasan Lashkari, Manochehr Farajzadeh, Ahmad Abdolpoor, (2015). 'Tourism King of Climate Comfort in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Using The Effective Temperature Index', Journal of Physical Geography, 7(26), pp.1-14. magiran.com/p1575662
حسن لشکری؛ منوچهر فرج زاده؛ سید احمد عبدل پور. "گردشگری و تعیین محدوده آسایش اقلیمی آن در استان کهگیلویه و بویر احمد با استفاده از شاخص دمای موثر". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7 ،26 ، 1393، 1-14. magiran.com/p1575662
Hasan Lashkari; Manochehr Farajzadeh; Ahmad Abdolpoor. "Tourism King of Climate Comfort in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province Using The Effective Temperature Index", Journal of Physical Geography, 7, 26, 2015, 1-14. magiran.com/p1575662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال