ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال امیدوار، معصومه نبوی زاده، میثم ثمره قاسم، (1394). ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7(27)، 73-90. magiran.com/p1575679
Kamal Omidvar, Maasomeh Nabavizadeh, Meysam Samarehghasem, (2015). Assessment of NARX Neural Network in Prediction of Daily Precipitation in Kerman Province, Journal of Physical Geography, 7(27), 73-90. magiran.com/p1575679
کمال امیدوار، معصومه نبوی زاده، میثم ثمره قاسم، ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1394؛ 7(27): 73-90. magiran.com/p1575679
Kamal Omidvar, Maasomeh Nabavizadeh, Meysam Samarehghasem, Assessment of NARX Neural Network in Prediction of Daily Precipitation in Kerman Province, Journal of Physical Geography, 2015; 7(27): 73-90. magiran.com/p1575679
کمال امیدوار، معصومه نبوی زاده، میثم ثمره قاسم، "ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 7، شماره 27 (1394): 73-90. magiran.com/p1575679
Kamal Omidvar, Maasomeh Nabavizadeh, Meysam Samarehghasem, "Assessment of NARX Neural Network in Prediction of Daily Precipitation in Kerman Province", Journal of Physical Geography 7, no.27 (2015): 73-90. magiran.com/p1575679
کمال امیدوار، معصومه نبوی زاده، میثم ثمره قاسم، (1394). 'ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7(27)، صص.73-90. magiran.com/p1575679
Kamal Omidvar, Maasomeh Nabavizadeh, Meysam Samarehghasem, (2015). 'Assessment of NARX Neural Network in Prediction of Daily Precipitation in Kerman Province', Journal of Physical Geography, 7(27), pp.73-90. magiran.com/p1575679
کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده؛ میثم ثمره قاسم. "ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 7 ،27 ، 1394، 73-90. magiran.com/p1575679
Kamal Omidvar; Maasomeh Nabavizadeh; Meysam Samarehghasem. "Assessment of NARX Neural Network in Prediction of Daily Precipitation in Kerman Province", Journal of Physical Geography, 7, 27, 2015, 73-90. magiran.com/p1575679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال