ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نگهبان، اعظم حیدری، (1394). بررسی ویژگی های نو زمین ساخت، فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز کر چمریز - با استفاده از شاخص های کمی، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8(29)، 91-107. magiran.com/p1575710
Saeed Negahban , Azame Hidari, (2016). Survey Nontectonic and Erosion in Kor - Chamriz Watershed by use Quantitative Models, Journal of Physical Geography, 8(29), 91-107. magiran.com/p1575710
سعید نگهبان، اعظم حیدری، بررسی ویژگی های نو زمین ساخت، فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز کر چمریز - با استفاده از شاخص های کمی. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1394؛ 8(29): 91-107. magiran.com/p1575710
Saeed Negahban , Azame Hidari, Survey Nontectonic and Erosion in Kor - Chamriz Watershed by use Quantitative Models, Journal of Physical Geography, 2016; 8(29): 91-107. magiran.com/p1575710
سعید نگهبان، اعظم حیدری، "بررسی ویژگی های نو زمین ساخت، فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز کر چمریز - با استفاده از شاخص های کمی"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 8، شماره 29 (1394): 91-107. magiran.com/p1575710
Saeed Negahban , Azame Hidari, "Survey Nontectonic and Erosion in Kor - Chamriz Watershed by use Quantitative Models", Journal of Physical Geography 8, no.29 (2016): 91-107. magiran.com/p1575710
سعید نگهبان، اعظم حیدری، (1394). 'بررسی ویژگی های نو زمین ساخت، فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز کر چمریز - با استفاده از شاخص های کمی'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8(29)، صص.91-107. magiran.com/p1575710
Saeed Negahban , Azame Hidari, (2016). 'Survey Nontectonic and Erosion in Kor - Chamriz Watershed by use Quantitative Models', Journal of Physical Geography, 8(29), pp.91-107. magiran.com/p1575710
سعید نگهبان؛ اعظم حیدری. "بررسی ویژگی های نو زمین ساخت، فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز کر چمریز - با استفاده از شاخص های کمی". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8 ،29 ، 1394، 91-107. magiran.com/p1575710
Saeed Negahban ; Azame Hidari. "Survey Nontectonic and Erosion in Kor - Chamriz Watershed by use Quantitative Models", Journal of Physical Geography, 8, 29, 2016, 91-107. magiran.com/p1575710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال