ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده عظیمی، غلامعلی فرهادوند ، منیژه ظهوریان پردل، (1394). آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاه های اندیمشک و ماهشهر خوزستان، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8(29)، 107-116. magiran.com/p1575712
Farideh Azimi, Gholam Ali Farhadvand, Manizheh Zohourian, (2016). The Examination of Evaluating Modei of Drought and Wet Year at Mahshahr and Andimeshk Stations, Journal of Physical Geography, 8(29), 107-116. magiran.com/p1575712
فریده عظیمی، غلامعلی فرهادوند ، منیژه ظهوریان پردل، آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاه های اندیمشک و ماهشهر خوزستان. فصلنامه جغرافیای طبیعی، 1394؛ 8(29): 107-116. magiran.com/p1575712
Farideh Azimi, Gholam Ali Farhadvand, Manizheh Zohourian, The Examination of Evaluating Modei of Drought and Wet Year at Mahshahr and Andimeshk Stations, Journal of Physical Geography, 2016; 8(29): 107-116. magiran.com/p1575712
فریده عظیمی، غلامعلی فرهادوند ، منیژه ظهوریان پردل، "آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاه های اندیمشک و ماهشهر خوزستان"، فصلنامه جغرافیای طبیعی 8، شماره 29 (1394): 107-116. magiran.com/p1575712
Farideh Azimi, Gholam Ali Farhadvand, Manizheh Zohourian, "The Examination of Evaluating Modei of Drought and Wet Year at Mahshahr and Andimeshk Stations", Journal of Physical Geography 8, no.29 (2016): 107-116. magiran.com/p1575712
فریده عظیمی، غلامعلی فرهادوند ، منیژه ظهوریان پردل، (1394). 'آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاه های اندیمشک و ماهشهر خوزستان'، فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8(29)، صص.107-116. magiran.com/p1575712
Farideh Azimi, Gholam Ali Farhadvand, Manizheh Zohourian, (2016). 'The Examination of Evaluating Modei of Drought and Wet Year at Mahshahr and Andimeshk Stations', Journal of Physical Geography, 8(29), pp.107-116. magiran.com/p1575712
فریده عظیمی؛ غلامعلی فرهادوند ؛ منیژه ظهوریان پردل. "آزمون مدل های ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاه های اندیمشک و ماهشهر خوزستان". فصلنامه جغرافیای طبیعی، 8 ،29 ، 1394، 107-116. magiran.com/p1575712
Farideh Azimi; Gholam Ali Farhadvand; Manizheh Zohourian. "The Examination of Evaluating Modei of Drought and Wet Year at Mahshahr and Andimeshk Stations", Journal of Physical Geography, 8, 29, 2016, 107-116. magiran.com/p1575712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال