ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عارف، (1395). مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)، فصلنامه تئاتر، 62، 51. magiran.com/p1575753
Mohammad Aref, (2016). Historical Recognition from the Perspective of the People of Lorestan Theater Studies (Relying on HandwrittenNative Lorestan fifty plays in the last fifty years), Theater, 62, 51. magiran.com/p1575753
محمد عارف، مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته). فصلنامه تئاتر، 1395؛ 62: 51. magiran.com/p1575753
Mohammad Aref, Historical Recognition from the Perspective of the People of Lorestan Theater Studies (Relying on HandwrittenNative Lorestan fifty plays in the last fifty years), Theater, 2016; 62: 51. magiran.com/p1575753
محمد عارف، "مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)"، فصلنامه تئاتر ،62 (1395): 51. magiran.com/p1575753
Mohammad Aref, "Historical Recognition from the Perspective of the People of Lorestan Theater Studies (Relying on HandwrittenNative Lorestan fifty plays in the last fifty years)", Theater no. 62 (2016): 51. magiran.com/p1575753
محمد عارف، (1395). 'مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)'، فصلنامه تئاتر، 62، صص.51. magiran.com/p1575753
Mohammad Aref, (2016). 'Historical Recognition from the Perspective of the People of Lorestan Theater Studies (Relying on HandwrittenNative Lorestan fifty plays in the last fifty years)', Theater, 62, pp.51. magiran.com/p1575753
محمد عارف. "مطالعه انسان شناسی تئاتر لرستان (با تکیه بر پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان در پنجاه سال گذشته)". فصلنامه تئاتر، 62 ، 1395، 51. magiran.com/p1575753
Mohammad Aref. "Historical Recognition from the Perspective of the People of Lorestan Theater Studies (Relying on HandwrittenNative Lorestan fifty plays in the last fifty years)", Theater, 62, 2016, 51. magiran.com/p1575753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال