ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده باقری لویه، ناحید احمدیان، (1395). بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایش نامه یرما و خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا، فصلنامه تئاتر، 62، 71. magiran.com/p1575755
Sepideh Bagheri Looyeh, Nahid Ahmdain, (2016). A Comparative Study of Emile Durkheim's Sociological Ideas in Two Plays of Federico Garcia Lorca: Yerma and The House of Bernarda Alba, Theater, 62, 71. magiran.com/p1575755
سپیده باقری لویه، ناحید احمدیان، بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایش نامه یرما و خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا. فصلنامه تئاتر، 1395؛ 62: 71. magiran.com/p1575755
Sepideh Bagheri Looyeh, Nahid Ahmdain, A Comparative Study of Emile Durkheim's Sociological Ideas in Two Plays of Federico Garcia Lorca: Yerma and The House of Bernarda Alba, Theater, 2016; 62: 71. magiran.com/p1575755
سپیده باقری لویه، ناحید احمدیان، "بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایش نامه یرما و خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا"، فصلنامه تئاتر ،62 (1395): 71. magiran.com/p1575755
Sepideh Bagheri Looyeh, Nahid Ahmdain, "A Comparative Study of Emile Durkheim's Sociological Ideas in Two Plays of Federico Garcia Lorca: Yerma and The House of Bernarda Alba", Theater no. 62 (2016): 71. magiran.com/p1575755
سپیده باقری لویه، ناحید احمدیان، (1395). 'بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایش نامه یرما و خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا'، فصلنامه تئاتر، 62، صص.71. magiran.com/p1575755
Sepideh Bagheri Looyeh, Nahid Ahmdain, (2016). 'A Comparative Study of Emile Durkheim's Sociological Ideas in Two Plays of Federico Garcia Lorca: Yerma and The House of Bernarda Alba', Theater, 62, pp.71. magiran.com/p1575755
سپیده باقری لویه؛ ناحید احمدیان. "بررسی تطبیقی آرای جامعه شناختی امیل دورکیم در دو نمایش نامه یرما و خانه برنارد آلبا نوشته فدریکو گارسیا لورکا". فصلنامه تئاتر، 62 ، 1395، 71. magiran.com/p1575755
Sepideh Bagheri Looyeh; Nahid Ahmdain. "A Comparative Study of Emile Durkheim's Sociological Ideas in Two Plays of Federico Garcia Lorca: Yerma and The House of Bernarda Alba", Theater, 62, 2016, 71. magiran.com/p1575755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال