ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی سالیانه، رسول حمایت طلب، محمود شیخ، ناصر نقدی، (1395). تاثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 8(23)، 1-25. magiran.com/p1576261
Mohammad Ali Salianeh, Rasoul Hemayattalab, Mahmoud Sheikh, Naser Naghdi , (2016). The Effect of Forced Physical Exercise with Moderate Intensity on Alzheimer-Induced Amnesia in Adult Male Rats, Development & Motor Learning, 8(23), 1-25. magiran.com/p1576261
محمدعلی سالیانه، رسول حمایت طلب، محمود شیخ، ناصر نقدی، تاثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1395؛ 8(23): 1-25. magiran.com/p1576261
Mohammad Ali Salianeh, Rasoul Hemayattalab, Mahmoud Sheikh, Naser Naghdi , The Effect of Forced Physical Exercise with Moderate Intensity on Alzheimer-Induced Amnesia in Adult Male Rats, Development & Motor Learning, 2016; 8(23): 1-25. magiran.com/p1576261
محمدعلی سالیانه، رسول حمایت طلب، محمود شیخ، ناصر نقدی، "تاثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 8، شماره 23 (1395): 1-25. magiran.com/p1576261
Mohammad Ali Salianeh, Rasoul Hemayattalab, Mahmoud Sheikh, Naser Naghdi , "The Effect of Forced Physical Exercise with Moderate Intensity on Alzheimer-Induced Amnesia in Adult Male Rats", Development & Motor Learning 8, no.23 (2016): 1-25. magiran.com/p1576261
محمدعلی سالیانه، رسول حمایت طلب، محمود شیخ، ناصر نقدی، (1395). 'تاثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 8(23)، صص.1-25. magiran.com/p1576261
Mohammad Ali Salianeh, Rasoul Hemayattalab, Mahmoud Sheikh, Naser Naghdi , (2016). 'The Effect of Forced Physical Exercise with Moderate Intensity on Alzheimer-Induced Amnesia in Adult Male Rats', Development & Motor Learning, 8(23), pp.1-25. magiran.com/p1576261
محمدعلی سالیانه؛ رسول حمایت طلب؛ محمود شیخ؛ ناصر نقدی. "تاثیر فعالیت ورزشی اجباری با شدت متوسط بر فراموشی ناشی از آلزایمر در رت های نر بالغ". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 8 ،23 ، 1395، 1-25. magiran.com/p1576261
Mohammad Ali Salianeh; Rasoul Hemayattalab; Mahmoud Sheikh; Naser Naghdi . "The Effect of Forced Physical Exercise with Moderate Intensity on Alzheimer-Induced Amnesia in Adult Male Rats", Development & Motor Learning, 8, 23, 2016, 1-25. magiran.com/p1576261
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال