ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، (1395). مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 12(1)، 109-126. magiran.com/p1576623
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, (2016). Moisture Loss Kinetics Modeling during Deep-Fat Frying of Potato Strips Pretreated with Ultrasound and Microwave, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 12(1), 109-126. magiran.com/p1576623
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق. نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 1395؛ 12(1): 109-126. magiran.com/p1576623
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, Moisture Loss Kinetics Modeling during Deep-Fat Frying of Potato Strips Pretreated with Ultrasound and Microwave, Iranian Food Science and Technology Research Journal, 2016; 12(1): 109-126. magiran.com/p1576623
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، "مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق"، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 12، شماره 1 (1395): 109-126. magiran.com/p1576623
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, "Moisture Loss Kinetics Modeling during Deep-Fat Frying of Potato Strips Pretreated with Ultrasound and Microwave", Iranian Food Science and Technology Research Journal 12, no.1 (2016): 109-126. magiran.com/p1576623
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، (1395). 'مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق'، نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 12(1)، صص.109-126. magiran.com/p1576623
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, (2016). 'Moisture Loss Kinetics Modeling during Deep-Fat Frying of Potato Strips Pretreated with Ultrasound and Microwave', Iranian Food Science and Technology Research Journal, 12(1), pp.109-126. magiran.com/p1576623
جلال دهقان نیا؛ حامد باقری درویش محمد؛ بابک قنبرزاده. "مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق". نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران، 12 ،1 ، 1395، 109-126. magiran.com/p1576623
Jalal Dehghannya; Hamed Bagheri; Darvish; Mohammad; Babak Ghanbarzadeh. "Moisture Loss Kinetics Modeling during Deep-Fat Frying of Potato Strips Pretreated with Ultrasound and Microwave", Iranian Food Science and Technology Research Journal, 12, 1, 2016, 109-126. magiran.com/p1576623
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال