ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه انصاری، امیرحسین کوکبی، حمیدرضا مداح حسینی، (1395). بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیAl/Al3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 27(2)، 1-8. magiran.com/p1577039
Afsaneh Ansari, Amir Hossein Kokabi, Hamid Reza Madaah Hosseini, (2016). Study of Microstructure and Wear Behavior of in-situ Al/Al3Ti Composite Coating on Commercial Pure Al Produced by Aluminum Cored Wires, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 27(2), 1-8. magiran.com/p1577039
افسانه انصاری، امیرحسین کوکبی، حمیدرضا مداح حسینی، بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیAl/Al3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری. نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 1395؛ 27(2): 1-8. magiran.com/p1577039
Afsaneh Ansari, Amir Hossein Kokabi, Hamid Reza Madaah Hosseini, Study of Microstructure and Wear Behavior of in-situ Al/Al3Ti Composite Coating on Commercial Pure Al Produced by Aluminum Cored Wires, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 2016; 27(2): 1-8. magiran.com/p1577039
افسانه انصاری، امیرحسین کوکبی، حمیدرضا مداح حسینی، "بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیAl/Al3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری"، نشریه مهندسی متالورژی و مواد 27، شماره 2 (1395): 1-8. magiran.com/p1577039
Afsaneh Ansari, Amir Hossein Kokabi, Hamid Reza Madaah Hosseini, "Study of Microstructure and Wear Behavior of in-situ Al/Al3Ti Composite Coating on Commercial Pure Al Produced by Aluminum Cored Wires", Journal of Metallurgical And Materials Engineering 27, no.2 (2016): 1-8. magiran.com/p1577039
افسانه انصاری، امیرحسین کوکبی، حمیدرضا مداح حسینی، (1395). 'بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیAl/Al3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری'، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 27(2)، صص.1-8. magiran.com/p1577039
Afsaneh Ansari, Amir Hossein Kokabi, Hamid Reza Madaah Hosseini, (2016). 'Study of Microstructure and Wear Behavior of in-situ Al/Al3Ti Composite Coating on Commercial Pure Al Produced by Aluminum Cored Wires', Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 27(2), pp.1-8. magiran.com/p1577039
افسانه انصاری؛ امیرحسین کوکبی؛ حمیدرضا مداح حسینی. "بررسی میکروساختار و خواص سایشی پوشش کامپوزیتیAl/Al3Ti ایجاد شده به کمک الکترود توپودری". نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 27 ،2 ، 1395، 1-8. magiran.com/p1577039
Afsaneh Ansari; Amir Hossein Kokabi; Hamid Reza Madaah Hosseini. "Study of Microstructure and Wear Behavior of in-situ Al/Al3Ti Composite Coating on Commercial Pure Al Produced by Aluminum Cored Wires", Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 27, 2, 2016, 1-8. magiran.com/p1577039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال