ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا دست برجن، بهزاد حبیب پور، رحیم اسلامی زاده، (1395). قابلیت زنده مانی کنیدی های(Metschnikoff) Sorokin Metarhizium anisopliae در فرمولاسیون روغن های گیاهی و میزان کشندگی آنها روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 5(1)، 35-48. magiran.com/p1577428
M. Dastbarjan, B. Habibpour , R. Eslamizadeh, (2016). Viability of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin Conidia in Vegetable Oil Formulations and Their Virulence on the Termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae), Journal of Applied researches in Plant Protection, 5(1), 35-48. magiran.com/p1577428
مهسا دست برجن، بهزاد حبیب پور، رحیم اسلامی زاده، قابلیت زنده مانی کنیدی های(Metschnikoff) Sorokin Metarhizium anisopliae در فرمولاسیون روغن های گیاهی و میزان کشندگی آنها روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae. نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 1395؛ 5(1): 35-48. magiran.com/p1577428
M. Dastbarjan, B. Habibpour , R. Eslamizadeh, Viability of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin Conidia in Vegetable Oil Formulations and Their Virulence on the Termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae), Journal of Applied researches in Plant Protection, 2016; 5(1): 35-48. magiran.com/p1577428
مهسا دست برجن، بهزاد حبیب پور، رحیم اسلامی زاده، "قابلیت زنده مانی کنیدی های(Metschnikoff) Sorokin Metarhizium anisopliae در فرمولاسیون روغن های گیاهی و میزان کشندگی آنها روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae"، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 5، شماره 1 (1395): 35-48. magiran.com/p1577428
M. Dastbarjan, B. Habibpour , R. Eslamizadeh, "Viability of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin Conidia in Vegetable Oil Formulations and Their Virulence on the Termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)", Journal of Applied researches in Plant Protection 5, no.1 (2016): 35-48. magiran.com/p1577428
مهسا دست برجن، بهزاد حبیب پور، رحیم اسلامی زاده، (1395). 'قابلیت زنده مانی کنیدی های(Metschnikoff) Sorokin Metarhizium anisopliae در فرمولاسیون روغن های گیاهی و میزان کشندگی آنها روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae'، نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 5(1)، صص.35-48. magiran.com/p1577428
M. Dastbarjan, B. Habibpour , R. Eslamizadeh, (2016). 'Viability of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin Conidia in Vegetable Oil Formulations and Their Virulence on the Termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)', Journal of Applied researches in Plant Protection, 5(1), pp.35-48. magiran.com/p1577428
مهسا دست برجن؛ بهزاد حبیب پور؛ رحیم اسلامی زاده. "قابلیت زنده مانی کنیدی های(Metschnikoff) Sorokin Metarhizium anisopliae در فرمولاسیون روغن های گیاهی و میزان کشندگی آنها روی موریانهMicrocerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae". نشریه پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی، 5 ،1 ، 1395، 35-48. magiran.com/p1577428
M. Dastbarjan; B. Habibpour ; R. Eslamizadeh. "Viability of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin Conidia in Vegetable Oil Formulations and Their Virulence on the Termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)", Journal of Applied researches in Plant Protection, 5, 1, 2016, 35-48. magiran.com/p1577428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال